Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Προαναγγελία Ρεν για δραματικές αλλαγές στα εργασιακά ;

Προαναγγελία αποφάσεων που θα αλλάξουν δραματικά το επιχειρηματικό και εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Όλι Ρεν!

Απαντώντας - και δη γραπτώς - σε ερώτηση Ευρωβουλευτών, ο αρμόδιος για οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις Επίτροπος αποκαλύπτει πως... η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοικτή στο ενδεχόμενο δημιουργίας στην Ελλάδα «Ειδικών Οικονομικών Ζωνών» (!) στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την ελληνική κυβέρνηση για την «βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών στη χώρα».

Οι περί ων ο λόγος «ειδικές ζώνες» αφορούν στη χωροθέτηση συγκεκριμένων περιοχών οι οποίες θα τελούν υπό ειδικό καθεστώς και προσφέρουν στις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν εκεί μια σειρά από προνόμια. Όπως ειδικό φορολογικό καθεστώς (φοροαπαλλαγές και ελαφρύνσεις), απλοποιημένες διαδικασίες εγκατάστασης και λειτουργίας, πρωτίστως όμως … «ειδικό εργασιακό καθεστώς», όπερ σημαίνει διαφορετικά, δηλαδή ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ, επίπεδα αμοιβών των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις!

Συγκεκριμένα ο κύριος Ρεν, στην γραπτή του απάντηση στην σχετική ερώτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει: «Πιστεύουμε πως είναι μια ιδέα που θα πρέπει να εξετάσουν οι ελληνικές αρχές, αν δηλαδή θα προχωρήσουν σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Αν η κυβέρνηση το αποφασίσει, η Κομισιόν είναι έτοιμη να συζητήσει με την Ελλάδα την πιθανότητα να δοκιμαστούν αυτές οι ιδέες στην πράξη».

Ιδέες που κατά τον ίδιο θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας...

protothema.gr
Συνεχίζεται

Aυτα λέει το δημοψήφισμα


Σύμφωνα με το άρθρο 44, δημοψήφισμα διενεργείται σε εξαιρετικά έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις...

«1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Oι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Bουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Bουλής σε σύνοδο. Aν δεν υποβληθούν στη Bουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής.

2. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών, που λαμβάνεται με πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου.
Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα τρία πέμπτα του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση των δύο πέμπτων του συνόλου και όπως ορίζουν ο Kανονισμός της Bουλής και νόμος για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της Bουλής περισσότερες από δύο προτάσεις δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο.
Aν νομοσχέδιο υπερψηφιστεί, η προθεσμία του άρθρου 42 παράγραφος 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος.

3. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί να απευθύνει προς το Λαό διαγγέλματα, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Kυβέρνησης. Tα διαγγέλματα προσυπογράφονται από τον Πρωθυπουργό και δημοσιεύονται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως».

Ψήφος εμπιστοσύνης

«1. H Kυβέρνηση oφείλει μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την oρκωμoσία τoυ πρωθυπoυργoύ να εμφανιστεί στη Boυλή και να ζητήσει ψήφo εμπιστoσύνης μετά τη συζήτηση των πρoγραμματικών της δηλώσεων. Aν έχoυν διακoπεί oι εργασίες της Boυλής, εφαρμόζεται τo άρθρo 84 παρ. 1 τoυ Συντάγματoς.

2. O Πρόεδρoς της Boυλής, ύστερα από συνεννόηση με την Kυβέρνηση, oρίζει την ημέρα πoυ θα αρχίσει η συζήτηση για τις πρoγραμματικές δηλώσεις και την παρoχή ψήφoυ εμπιστoσύνης.

3. H ανάγνωση των πρoγραμματικών δηλώσεων της Kυβέρνησης και η πρόταση εμπιστoσύνης εγγράφo-νται σε ειδική ημερήσια διάταξη. H συζήτηση διεξάγεται σύμφωνα με τα άρθρα 96 παρ. 2 και 97, πoυ έχoυν ανάλoγη εφαρμoγή, και δεν μπoρεί να παραταθεί περισσότερo από τρεις ημέρες από την έναρξή της. H εγγραφή oμιλητών γίνεται μετά την ανάγνωση των πρoγραμματικών δηλώσεων και έως τo τέλoς της oμιλίας τoυ τρίτoυ εγγεγραμμένoυ αγoρητή. H ψηφoφoρία για την πρόταση εμπιστoσύνης διεξάγεται αμέσως μόλις τελειώσει η συζήτηση επί των πρoγραμματικών δηλώσεων και τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή ώρα της τρίτης ημέρας από την έναρξη της συζήτησης, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αναβληθεί η ψηφoφoρία για σαράντα oχτώ ώρες.

4. H Kυβέρνηση μπoρεί και oπoτεδήπoτε άλλoτε να ζητήσει ψήφo εμπιστoσύνης της Boυλής με γραπτή ή πρoφoρική δήλωση τoυ Πρωθυπoυργoύ στη Boυλή. Στην περίπτωση αυτήν η πρόταση εμπιστoσύνης εγγράφεται επίσης σε ειδική ημερήσια διάταξη. H συζήτηση αρχίζει μετά δύo ημέρες από την υπoβoλή της και τερματίζεται με ψηφoφoρία σύμφωνα με την πρoηγoύμενη παράγραφo.

5. H ψηφoφoρία για τις πρoτάσεις εμπιστoσύνης των πρoηγoύμενων παραγράφων είναι πάντoτε oνoμαστική. Kατ’ αυτήν ψηφίζoυν και oι Yπoυργoί και Yφυ-πoυργoί, αν είναι μέλη της Boυλής.

6. H Kυβέρνηση απoλαύει της εμπιστoσύνης της Boυλής αν oι πρoτάσεις των πρoηγoύμενων παραγράφων εγκριθoύν από την απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων Boυλευτών, η oπoία όμως δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από τα δύo πέμπτα (2/5) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών».

αapospasma.gr
Συνεχίζεται

Στα... δίχτυα των «Angels» δέκα άτομα για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας

Άνεργοι, επιχειρηματίες και μηχανολόγοι εμπλέκονται, σύμφωνα με την αστυνομία, σε υπόθεση διακίνησης πορνογραφικού υλικού, την οποία... αποκάλυψε το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Angels ».


Υπό την εποπτεία του αρμοδίου Εισαγγελέα οι αστυνομικοί του τμήματος προέβησαν στη σύλληψη έξι ατόμων με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώ για άλλα τέσσερα άτομα σχηματίσθηκαν δικογραφίες με τις ίδιες κατηγορίες. Μάλιστα, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα του ενός από τους συλληφθέντες, του 24χρονου Αντώνη Καραλή του Αθανασίου, ο οποίος διέμενε στην περιοχή του Λαυρίου. Σύμφωνα με την εισαγγελεία, η δημοσιοποίηση του ονόματος του συλληφθέντα αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Η αστυνομία διετέλεσε έρευνα στο διαδίκτυο και εντόπισε 118 ηλεκτρονικά ίχνη Ελλήνων χρηστών του internet, που διακινούσαν μεταξύ τους αλλά και διέθεταν σε άλλους σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας. Στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν οι χρήστες και οι άνδρες της αστυνομίας έκαναν κατ΄οίκον έρευνες, παρουσία εισαγγελέων, στην Αθήνα, στη Σαλαμίνα, στα Χανιά, στη Πάτρα, στη Λευκάδα, στο Διδυμότειχο και στη Μυτιλήνη.

Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν 28 φορητούς δίσκους ηλεκτρονικού υπολογιστή, εννέα φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πολλούς ψηφιακούς δίσκους με δεκάδες χιλιάδες αρχεία ήχου και εικόνας με υλικό παιδικής πορνογραφίας συνολικής χωρητικότητας 11.000 GB .

Εντύπωση προκάλεσε στις αστυνομικές αρχές ότι οι χρήστες, αν και απουσίαζαν από τις οικίες τους, είχαν ενεργοποιημένο ειδικό πρόγραμμα ανταλλαγής αρχείων και κατέβαζαν παιδικό πορνογραφικό υλικό από άλλους παιδόφιλους, οι οποίοι βρίσκονταν σε διάφορα μέρη του πλανήτη.

Οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση, ώστε να εξακριβωθεί, εάν μέρος του υλικού που κατασχέθηκε έχει δημιουργηθεί – βιντεοσκοπηθεί στην Ελλάδα.

newpost.gr
Συνεχίζεται

Ελαιόλαδο ... made in Crete στην Κίνα


Από Χανιώτικη εταιρεία...

Δυναμική είσοδο στην Κινέζικη αγορά, με 5ετές συμβόλαιο και με ποσότητες ελαιολάδου που θα ξεπερνούν τους 500 τόνους ετησίως πέτυχε η Χανιώτικη εταιρεία "Terra Creta" με έδρα το Κολυμπάρι.

Η εταιρεία που διακινεί το σύνολο σχεδόν ελαιολάδου της στο εξωτερικό δίνει ...
έμφαση όπως επισημαίνει ο γενικός διευθυντής της κ. Μανώλης Αναγνωστάκης στην ποιότητα, καλώντας παράλληλα τους ελαιοπαραγωγούς να επιμείνουν σε αυτόν τον τομέα καθώς από εκεί θα εξασφαλιστούν υψηλότερες τιμές και εισοδήματα.

Η Χανιώτικη Εταιρεία συμφώνησε με θυγατρική εταιρεία μεγάλου Κινέζικου Ενεργειακού Ομίλου, που δραστηριοποιείται στον τομέα των τροφίμων ώστε από το 2012 να στέλνει 500 τόνους τυποποιημένου ελαιόλαδου για 5 χρόνια και κάθε χρόνο θα προστίθεται μια νέα παραγγελία 100 τόνων."Δεν τους βρήκαμε εμείς τους Κινέζους. Ηλθαν στην Κρήτη, επειδή οι ειδικοί τούς είπαν ότι εκεί θα βρείτε το καλύτερο λάδι, αναζητώντας συνεργάτες και μας βρήκαν μόνοι τους. Εμειναν μια εβδομάδα στο νησί, πήγαν σε πολλές εταιρείες και κατέληξαν σε εμάς, που ήδη είχαμε την εμπειρία της συνεργασίας με άλλη Κινέζικη εταιρεία για μικρότερες ποσότητες" ανάφερει ο κ. Αναγνωστάκης μιλώντας στα "Χανιώτικα Νέα".

"ΜΟΔΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ"

Αυτή τη στιγμή το ελαιόλαδο κερδίζει ολοένα και περισσότερους φίλους στην αχανή χώρα, στην οποία περισσότεροι από 100 εκατομμύρια κάτοικοι είναι πολύ εύποροι.

"Το ελαιόλαδο έχει γίνει μόδα. Εχουν μάθει βέβαια από τους επιστήμονες ότι είναι εξαιρετικό και πολύ υγιεινό προϊόν αλλά έχει γίνει μόδα καθώς δίνεται ως δώρο σε διάφορες γιορτές. Σε ορίζοντα πενταετίας -και αυτό είναι δική μου εκτίμηση- θα διαταρχθεί το ισοζύγιο με την Κίνα και θα δημιουργηθεί έλλειψη ελαιολάδου, η ζήτηση θα είναι τέτοια που θα ανεβάσει και τις τιμές. Αυτό το βλέπω μέσα στην επόμενη 5ετία" τονίζει ο κ. Αναγνωστάκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας "τo 2009 η Κίνα εισήγαγε μόνο 8.000 τόνους έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, εκ των οποίων οι 550 ήταν από την Ελλάδα και οι 200 (Τerra Creta), το 2010 εισήχθησαν 19.000 τόνοι. Το 2011 εκτίμηση μας είναι ότι η χώρα θα ξεπεράσει τους 35.000 τόνους. Οι Κινέζοι έχουν μια τάση να αντιγράφουν οτίδηποτε απουσιάζει από τον πολιτισμό τους ό,τι δεν μπορούν να το παράγουν. Εχουν δοκιμάσει να παράξουν και λάδι και μάλιστα σε περιοχή που βρίσκεται στον ίδιο παράλληλο με την Κρήτη αλλά από 500.000 ελαιόδεντρα που φύτεψαν έβγαλαν 400 τόνους ελαιόλαδο κάτι που κάνει εντελώς ασύμφορη αυτήν την καλλιέργεια. Έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να παράξουν εφάμιλλο προϊόν με το λάδι της Μεσογείου".

Παράλληλα ο κ. Αναγνωστάκης επισημαίνει πως "σε κάθε νέα αγορά διεισδύουν προϊόντα υποβαθμισμένα. Αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες. Ετσι και στην Κίνα τα πρώτα χρόνια έγιναν πολλά "ευτράπελα" με διάφορες εταιρείες δυστυχώς και Ελληνικές. Μέσα στο 2006 έγραφαν οι Κινέζικες εφημερίδες για 3 ελαιόλαδα που έγραφαν ελαιόλαδο και δεν ήταν, ενημερωθήκαμε και πήραμε φωτογραφίες των προϊόντων και τα σχετικά δημοσιεύματα.

Μηνύθηκαν οι επιχειρήσεις αυτές και αθωώθηκαν με το επιχείρημα ότι στην Κίνα δεν ίσχυε ακόμα ο Ευρωπαϊκός κανονισμός. Δυστυχώς την ατιμωρησία στην Ελλάδα την βρίσκουμε και σε αυτόν τον τομέα μπροστά μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Το κλειδί για το Κρητικό ελαιόλαδο είναι σύμφωνα με τον γεν. διευθυντή της εταιρείας η ποιότητα και να δοθεί έμφαση σε αυτόν τον τομέα.

"Πρέπει να δώσουμε ξεχωριστή έμφαση στην ποιότητα. Στη γεύση, στο άρωμα του ελαιόλαδου. Αυτό αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής, τη γεύση και το άρωμα, δεν ξέρει για την οξύτητα. Ολόκληρη η βιομηχανία του λαδιού στην Κρήτη δίνει αποκλειστικά έμφαση στην οξύτητα αλλά η γεύση και το άρωμα στο λάδι το κάνει ιδιαίτερο και ανοίγει πόρτες για εξαγωγές. Μας έρχονται δείγματα που είναι και κάτω από 0,3 που έχουν δυσάρεστη οσμή και πικρή γεύση. Γι’ αυτό, εκείνο που τονίζω στους αγρότες είναι ότι πρώτα θα πρέπει να παράξουν το άριστο προϊόν και μετά να ζητήσουν καλύτερες τιμές.

Οι αγορές βγάζουν τους κανόνες. Πρέπει να παράξουμε προϊόντα ιδιαίτερα και μπορούμε. Η Κρήτη μπορεί να το κάνει αυτό. Στο θέμα των τιμών π.χ. δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε π.χ. τους Ισπανούς. Το κόστος συλλογής του λαδιού στην Κρήτη ανά κιλό είναι από 0,50 έως 0,80 λεπτά του ευρώ. Μέσος όρος δηλαδή γύρω στα 0,65 λεπτά. Ο Ισπανός με τη βιομηχανοποιημένη ελαιοσυλλογή ποτέ δεν ξεπερνά τα 0,08 λεπτά ανά κιλό.

Η αδυναμία τους είναι ότι ποτέ δεν θα βγάλουν την ποιότητά μας με αυτή τη τη διαχείριση του καρπού, καθώς οι ελιές μαζεύονται από γραμμικές καλλιέργειες με τεράστια μηχανήματα, ο καρπός ρίχνεται στο χώμα και μαζεύεται με φορτηγά και τον πηγαίνουν στο ελαιουργείο. Αυτή η διαχείριση χαντακώνει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστκά. Οι Ισπανοί το ξέρουν και έχουν κάνει μια στρατηγική επιλογή να παράγουν κατά αυτόν τον τρόπο.

Εμείς θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο αν είναι δυνατόν να μαζέψουμε έναν-έναν το καρπό ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το λάδι θα έχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα".

Στην Ελλάδα η εταιρεία έχει τα προϊόντα στον ΑΒ Βασιλόπουλο, στα "Ελληνικά αεροδρόμια" στα αφορόγητα και το 88% του τζίρου της προέρχεται από εξαγωγές κατά κύριο λόγο στη Γερμανία σε αλυσίδες περιφερειακών super market, σε καταστήματα ντελικατέσεν, στο Βέλγιο σε μεγάλη αλυσίδα super market, στην Αμερική την τελευταία διετία σε 2-3 αλυσίδες.

Χανιώτικα Νέα -
Γιώργος Κώνστας
Συνεχίζεται

Oλι Ρεν: Η Ε.Ε. βλέπει θετικά τη δημιουργία «Ειδικών Οικονομικών Ζωνών» στην Ελλάδα

Σε γραπτή του απάντηση προς ερώτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Ευρωπαίος επίτροπος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, Όλι Ρεν επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση θα ήταν ανοιχτή στη δημιουργία «ειδικών οικονομικών ζωνών» σε συνεργασία με την ελληνική...
κυβέρνηση, ως ένα μέσο βελτίωσης των επιχειρηματικών συνθηκών στη χώρα.

Παράλληλα ο Ευρωπαίος Επίτροπος αναφέρει, πως οι ζώνες, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν εμπορικά προνόμια, αποτελούν μια «ενδιαφέρουσα ιδέα» που ενδέχεται να βοηθήσει τη χώρα να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική, ωστόσο, όπως λέει, δεν έχει συζητηθεί με την ΕΕ ή τις ελληνικές αρχές.

«Πιστεύουμε ότι είναι μία ιδέα, την οποία θα εξετάσουν οι ελληνικές αρχές εφόσον θέλουν να προχωρήσουν με τέτοιες πρωτοβουλίες. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση το αποφασίσει, η Κομισιόν είναι έτοιμη να συζητήσει με τις ελληνικές αρχές την πιθανότητα να εφαρμοσθούν στην πράξη αυτές οι ιδέες», σημείωσε.

Μία ειδική οικονομική ζώνη θα απαιτούσε την προσεκτική εξέταση πολιτικών, ρυθμιστικών, φορολογικών και επιχειρηματικών παραγόντων, προσέθεσε.

fimotro.blogspot
Συνεχίζεται

Στάση εργασίας στον Όμιλο ''Πήγασος'' και συνέλευση στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ

Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαμαρτυρόμενο για τις ενέργειες του Ομίλου «ΠΗΓΑΣΟΣ», που έχει εξαπολύσει κύμα απολύσεων και προσπαθεί να επιβάλλει ατομικές συμβάσεις στους εργαζόμενους του, αποφάσισε κατ’ εξουσιοδότηση και κατ’ εντολή της...

Γενικής Συνέλευσης, την κήρυξη στάσης εργασίας των συντακτών, που εργάζονται σε όλα τα μέσα του Ομίλου (εφημερίδες, ραδιόφωνο και ιστοσελίδες).

Η στάση αυτή εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα της Τετάρτης, 2 Νοεμβρίου 2011 με αιτήματα:

* Την ανάκληση όλων των απολύσεων και
* την εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Καλούμε δε όλους τους συναδέλφους να παρευρεθούν στη Συνέλευση στα Γραφεία της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος) στις 12 το μεσημέρι....

enimerosi24.gr
Συνεχίζεται

Εκλογές «εδώ και τώρα» ζητάει η αντιπολίτευση

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια ζήτησε ο κ. Αντώνης Σαμαράς αμέσως μετά την ομιλία του πρωθυπουργού, κ. Γιώργου Παπανδρέου, στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Η ΝΔ θεωρεί... την απόφαση του πρωθυπουργού για δημοψήφισμα για την επικύρωση της δανειακής συμφωνίας “ως προσπάθεια απόδρασης”.

Η ΝΔ επιμένει ότι η λύση δεν είναι το δημοψήφισμα αλλά οι εκλογές και ακολούθως η επαναδιαπραγμάτευση της οικονομικής πολιτικής που επιβάλλει η Ευρωπαική Ένωση και οι πιστωτές της χώρας. Κύκλοι της λεωφόρου Συγγρού έλεγαν ότι ο κ. Παπανδρέου μέσα στον πανικό του βάζει εκβιαστικά διλήμματα στον ελληνικό λαό προκειμένου να μεταθέσει το βάρος της ευθύνης που του αναλογεί.

Εκλογές ζητούν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ
Το αίτημα για εκλογές τώρα ήταν η απάντηση του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωση της πρόθεσης του πρωθυπουργού να διενεργηθεί δημοψήφισμα για να αποφανθούν οι πολίτες αν συμφωνούν με τη σύναψη της νέας δανειακής σύμβασης.

Το ΚΚΕ ζητώντας την άμεση διενέργεια εκλογών, σε ανακοίνωση Τύπου μιλάει για «ωμό εκβιασμό και ιδεολογική τρομοκρατία σε βάρος του λαού» και αναφέρει ότι η πρωθυπουργική εξαγγελία για δημοψήφισμα «σημαίνει ότι στήνεται ένας πελώριος μηχανισμός καταναγκασμού του λαού, όπου η κυβέρνηση και η ΕΕ θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα, τις απειλές, την προβοκάτσια για να γονατίσουν την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, για να υφαρπάξουν το ναι στη νέα σύμβαση».

Επίσης αναφέρουν ότι το δημοψήφισμα πρόκειται να διεξαχθεί με έναν αντιδραστικό νόμο και «βάζοντας στο ίδιο τσουβάλι τη θέση του ΚΚΕ με εκείνη της ΝΔ και των άλλων κομμάτων, παρότι αυτή είναι διαμετρικά αντίθετη, ενώ η στρατηγική της κυβέρνησης ταυτίζεται με της ΝΔ, του ΛΑΟΣ και των παρατρεχάμενών τους».

Την προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία ζήτησε σήμερα και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι όλοι μας «οφείλουμε να πάρουμε πρωτοβουλίες για να διαφυλάξουμε την κοινωνική συνοχή», ενώ έριξε το «μπαλάκι» στον κ. Παπούλια, υποδεικνύοντας ότι, θεσμικά και βάσει των προβλέψεων του Συντάγματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει την ευχέρεια και την ευθύνη να επιλέξει πώς θα προφυλάξει την κοινωνική συνοχή.

Νωρίτερα, κατά την είσοδό του στο Προεδρικό Μέγαρο και απευθυνόμενος στον κ. Παπούλια, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ είχε επισημάνει την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών, "για να προλάβουμε τις εξελίξεις, για να μην βρισκόμαστε μπροστά σε δυσάρεστα γεγονότα που ορισμένες φορές αδικούν και πρόσωπα και θεσμούς, αλλά και την ίδια τη Δημοκρατία μας".

Ο κ. Τσίπρας, ο οποίος αναφέρθηκε εμφατικά στον κ. Παπούλια ως κατά το Σύνταγμα ρυθμιστή του πολιτεύματος, έκανε λόγο για "πρωτοφανή αναντιστοιχία μεταξύ της λαϊκής βούλησης και των πολιτικών αποφάσεων", για την αποκατάσταση της οποίας "είναι η στιγμή όλοι να αναλάβουμε ευθύνες και πρωτοβουλίες". "Ο λαός μας είναι οργισμένος. Υπάρχει μια αίσθηση κατάφωρης αδικίας, ταπείνωσης και λεηλασίας" πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας.

Σε ανακοίνωση της και η Δημοκρατική Αριστερά αναφέρει ότι «καμία ευρωπαϊκή συμφωνία για την αντιμετώπιση του χρέους δεν μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος του ελληνικού λαού, αν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα για την ανάπτυξη, την προστασία των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων, την εκκίνηση της παραγωγικής διαδικασίας και την υπεράσπιση της μισθωτής εργασίας».

protothema.gr
Συνεχίζεται

"Δεν πληρώνεις το ειδικό τέλος, δεν έχεις ρεύμα ..."

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν μπορεί να δέχεται καταθέσεις για οφειλές προς τη ΔΕΗ χωρίς το ειδικό τέλος ακινήτων, έκρινε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ύστερα από σχετικό ερώτημα που απηύθυνε το Ταμείο.

Το ζήτημα έχει απασχολήσει τόσο τη ΔΕΗ όσο και... τους εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ένας από τους τρόπους αποφυγής της πληρωμής του τέλους που έχει συζητηθεί το τελευταίο διάστημα, χωρίς ταυτόχρονα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση, ήταν η κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών της αξίας του λογαριασμού ρεύματος, χωρίς το ειδικό τέλος ακινήτων.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (435/ 18 -10-2011), οι καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση ιδιωτικών διαφορών, ενώ το τέλος ακινήτων «ανεξαρτήτως του οργάνου στο οποίο έχει ανατεθεί η είσπραξή του, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα δημόσιο έσοδο, ώστε η οποιαδήποτε διαφορά ως προς την οφειλή και την καταβολή του να αποτελεί φορολογική-διοικητική διαφορά».

Όταν είναι προδήλως φανερό ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι της δημόσιας παρακατάθεσης ή ότι αυτή, ως μέσο εξόφλησης, αντίκειται σε διατάξεις νόμου, τότε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων όχι μόνο έχει το δικαίωμα, αλλά και οφείλει να αρνηθεί την αποδοχή της, προσθέτει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Αναφέρει ακόμη ότι το κρίσιμο ζήτημα, δηλαδή το κατά πόσο η οφειλή είναι νόμιμη, θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστήρια.

protothema.gr
Συνεχίζεται

Έξοδος από το Δημόσιο για 24.000 υπαλλήλους σε 15 ημέρες


Μέσα σε δύο εβδομάδες θα έχουν ολοκληρωθεί οι λίστες ώστε από την 1η Δεκεμβρίου να βγουν σε εργασιακή εφεδρεία περίπου 20.000 δημόσιοι υπάλληλοι.

Την ίδια ημερομηνία θα βγουν υποχρεωτικά σε σύνταξη όσοι έχουν συμπληρώσει τα έτη εργασίας. Αυτοί οι υπάλληλοι υπολογίζονται...σε 4.000 και είναι όσοι ως τώρα είχαν τη δυνατότητα να παραμείνουν στην υπηρεσία τρία επιπλέον χρόνια.

Παράλληλα καταργούνται όλες οι κενές οργανικές θέσεις. Οι θέσεις αυτές υπολογίζονται σε 150.000 σε οργανισμούς υπουργείων, ΝΠΔΔ, ανεξάρτητες αρχές, διοικήσεις ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

Από τις παραπάνω θέσεις εξαιρούνται όσες έχει γίνει έγκριση πρόσληψης μετά την 1η Νοεμβρίου, θέσεις για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί σχετική προκήρυξη μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, θέσεις υπαλλήλων νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, ιατρών του ΕΣΥ και εκπαιδευτικού προσωπικού σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Επίσης από την εργασιακή εφεδρεία που θα ισχύσει από 1η Δεκεμβρίου εξαιρούνται οι:

Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
Οι ιατροί και το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του ΕΣΥ
Οι διπλωματικοί υπάλληλοι
Υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν στο εξωτερικό
Ένστολοι της Πυροσβεστικής
Φύλακες φυλακών και σωφρονιστικοί υπάλληλοι
Οι κληρικοί
Προσωπικό της ΕΥΠ
Υπάλληλοι της Λυρικής Σκηνής, κρατικών ορχηστρών και εθνικών θεάτρων

Επίσης εξαιρούνται υπάλληλοι που δεν ανήκουν σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες, αλλά:

Εκτελούν χρέη γενικού διευθυντή
Έχουν σύζυγο που έχει βγει σε εφεδρεία
Έχουν παιδί ή σύζυγο με αναπηρία 67% και εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ/έτος
Πολύτεκνοι και προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών
Υπάλληλοι με αναπηρία άνω του 67%
Παράλληλα τρέχουν και οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών με 7.000 υπάλληλους να περιμένουν τη... σειρά τους για μετάταξη. Εαν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μετατάξεις μέχρι την 1η Δεκεμβρίου οι υπάλληλοι αυτοί θα βγουν υποχρεωτικά σε εφεδρεία.

Πηγή: Έθνος
Συνεχίζεται

''Aποκλείεται μια επέμβαση στη Συρία''


Αιφνίδια επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Λιβύης πραγματοποιεί από σήμερα ο γγ του ΝΑΤΟ, Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, ο οποίος θα έχει συνομιλίες με τις νέες αρχές της χώρας. Η στρατιωτική επιχείρηση του ΝΑΤΟ... στη Λιβύη τερματίζεται επισήμως σήμερα τα μεσάνυχτα, επτά μήνες μετά την έναρξή της.

Λίγο νωρίτερα, ο ίδιος σημείωσε ότι «αποκλείεται εντελώς» μια στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Συρία, αλλά καταδίκασε ταυτοχρόνως την καταστολή του κινήματος αμφισβήτησης των πολιτών από τις συριακές δυνάμεις ασφαλεία

fimotro.blogspot
Συνεχίζεται

Στην εφορία με το Ε9, οι 2.000 μεγαλύτεροι ιδιοκτήτες ακινήτων!

Λίστα με 10+1 νέες προτεραιότητες της κυβέρνησης οι οποίες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως το τέλος του έτους έστειλε στις... Βρυξέλλες το οικονομικό επιτελείο και ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος μετά την απόφαση για haircut 50%. Πολλά από τα μέτρα αυτά αφορούν στα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία μετά τις νέες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ελληνικά ομόλογα αλλά και την δραματική πτώση των τιμών των μετοχών έχουν απολέσει τεράστιο τμήμα της περιουσίας τους. Δεν αποκλείεται κάποια από αυτά τα μέτρα να έχουν υλοποιηθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Κρίσιμες θα είναι οι δράσεις στην φορολογική πολιτική καθώς θα κληθούν άμεσα για έλεγχο 2.000 φορολογούμενοι (φυσικά πρόσωπα δηλαδή) με την μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Επίσης, θα πρέπει να λειτουργήσουν άμεσα τα φορολογικά δικαστήρια ενώ θα απολύονται όλοι οι έφοροι που δεν πιάνουν τουςστόχους είσπραξης των εσόδων. Επιπρόσθετα τα μέτρα που αφορούν τα ταμεία και τις τράπεζες είναι :

.Μειώνονται οι συντάξεις του ΝΑΤ και του ΟΤΕ ως 40%. Το μέτρο αφορά όσους είναι κάτω των 60 ετών. Υπενθυμίζεται ότι επί διοίκησης Βουρλουμη είχαν συνταξιοδοτηθεί εκατοντάδες εργαζόμενοι ηλικίας ακόμα και 50 ετων λαμβάνοντας "θηριώδεις" αποζημιώσεις της τάξης των 300.000 ευρω.

·Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής σύνταξης για τους ασφαλισμένους στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Ασφαλισμένων (ΕΤΑΑ), που είναι το ενοποιημένο Ταμείο των νομικών, των γιατρών και των μηχανικών.

·Για τις τράπεζες προτείνεται: να επικαιροποιηθει άμεσα το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Αγροτικής Τράπεζας και να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα για τον διαχωρισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με τελικό στόχο να ιδιωτικοποιηθεί η «τράπεζα δανείων» που θα δημιουργηθεί.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει ακόμα έως το τέλος του έτους να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις και στην πλήρη απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων.

protothema.gr
Συνεχίζεται

Δημοψήφισμα για έγκριση του νέου δανείου σκέφτεται ο Παπανδρέου

Προσπάθεια να επιβάλλουν "σιωπητήριο" στους αγανακτισμένους, διαμαρτυρόμενους ή αντιδρώντες βουλευτές της συμπολίτευσης καταβάλλουν από το πρωί τα μέλη του προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ.

Εν όψει της συνεδρίασης του οργάνου που έχει συγκληθεί για τις 18.00 το απόγευμα της Δευτέρας, οι επιτελείς της κοινοβουλευτικής ομάδας τηλεφωνούν σε όσους βουλευτές εικάζεται ότι έχουν... απασφαλίσει και με εύσχημο τρόπο τους ζητούν να μην ασκήσουν "έντονη" κριτική στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης. Το επιχείρημα που χρησιμοποιούν τα μέλη του προεδρείου της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ για να πειθαναγκάσουν τους βουλευτές είναι ότι εν όψει της αυριανής συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών δεν θα πρέπει να παρουσιαστεί μια εικόνα εσωκομματικών αντιδράσεων.

Απομένει να αποδειχθεί εάν οι παρακλήσεις και οι προτροπές των επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ θα πιάσουν τόπο. Και τούτο διότι τις τελευταίες ώρες από τις δηλώσεις των βουλευτών που κινούνται στο όριο (ή και μετά από αυτό) της… δυσαρμονίας με την κυβέρνηση, τους αγανακτισμένους να ακυρώνουν μέχρι και τη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, τις τράπεζες να προσπαθούν να μειώσουν τις απώλειες, τους δανειστές και εταίρους να κρατούν αμείωτες τις πιέσεις για αλλαγές και τις διαπραγματεύσεις για τη νέα δανειακή σύμβαση στον αέρα ο Γιώργος Παπανδρέου ψάχνει τη βαλβίδα εκτόνωσης. Μετά την απορριπτική στάση της ΝΔ, η οποία εξισώνει την επιχείρηση «180 ψήφοι» με προκήρυξη πρόωρων εκλογών ο πρωθυπουργός φλερτάρει, πλέον, έντονα με την ιδέα του δημοψηφίσματος.

Τόσο στη σημερινή ΚΟ, όσο και στην αυριανή ενημέρωση της Βουλής, ο Γιώργος Παπανδρέου θα επισημάνει την ανάγκη να στηριχθεί η κυβέρνηση ώστε να ολοκληρώσει με επιτυχία της προετοιμασία της χώρας και τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές για τη νέα δανειακή σύμβαση. Θα μιλήσει για την ανάγκη συγκρότησης εθνικού μετώπου υπέρ της παραμονής της χώρας στη ζώνη του ευρώ. Θα ζητήσει στάση ευθύνης και ψυχραιμία. Ειδικά από τους βουλευτές του που εμφανίζουν σημάδια πανικού. Οι δηλώσεις που έκαναν το Σαββατοκύριακο ενόχλησαν σφόδρα τους επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου. «Να μας πουν ποιον θέλουμε να βάλουμε στην κυβέρνηση ή στη θέση του Γιώργου για να ικανοποιηθούν» ήταν το αιχμηρό σχόλιο συνεργάτη του Γιώργου Παπανδρέου. Ο οποίος επιμένει ότι ο πρωθυπουργός δε σκέφτεται ούτε συγκυβέρνηση, ούτε ανασχηματισμό, ούτε εκλογές.

Αντίθετα, ο Γιώργος Παπανδρέου θα προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο για την κυβέρνησή του ανακοινώνοντας πως σκοπεύει να θέσει τη νέα δανειακή σύμβαση υπόψιν της λαϊκής ετυμηγορίας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Μέχρι τότε η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 12’ και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Σε επίπεδο πολιτικών προτεραιοτήτων οι συνεργάτες του πρωθυπουργού λένε ότι θα συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις με διάλογο, «χωρίς να κουνάμε το δάχτυλο στην κοινωνία» επισημαίνουν, και οι συγκρούσεις με τις συντεχνίες του πλούτου. «Ποιοι είναι αυτοί» ρώτησε το protothema.gr κορυφαίο συνεργάτη του Γιώργου Παπανδρέου. «Οι φοροφυγάδες, όσοι έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό και όσοι αρνούνται να επενδύσουν κρατώντας τα κέρδη στις τσέπες τους» ήταν η απάντησή του. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ετοιμάζει συμβολικές κινήσεις με μεγάλα ΜΜΕ και κορυφαία ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου να έχουν μπει στο στόχαστρο των αρμόδιων διωκτικών αρχών.

protothema.gr
Συνεχίζεται

Το «κούρεμα» πάει... Βουλή

«Καυτή» η εβδομάδα που αρχίζει σήμερα για την ελληνική κυβέρνηση, με την «μάχη» των Βρυξελλών να μεταφέρεται στην Βουλή. Ο πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, σε δύο κρίσιμες συνεδριάσεις, αναμένεται να... ενημερώσει τους βουλευτές του κόμματός του καθώς και την Ολομέλεια της Βουλής για το «κούρεμα» 50% του ελληνικού χρέους.

Αναλυτικότερα, για τις εξελίξεις μέσα στο επόμενο κρίσιμο διάστημα θα ενημερώσει ο πρωθυπουργός τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το απόγευμα της Δευτέρας. Μετά την απόφαση της Συνόδου Κορυφής και τα επεισόδια της 28ης Οκτωβρίου, ο κ. Παπανδρέου αναμένεται να υπογραμμίσει την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας στη χώρα και άμεσης υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί για την εφαρμογή της συμφωνίας των Βρυξελλών.

Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που αρχίζει στις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας, ο πρωθυπουργός αναμένεται να καταδικάσει εκ νέου τα πρωτοφανή γεγονότα που σημειώθηκαν κατά την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου και να ζητήσει ψυχραιμία και νηφαλιότητα.

Ωστόσο, αυξάνονται διαρκώς οι φωνές των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που ζητούν κυβέρνηση εθνικής ενότητας με το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, αφού οι περισσότεροι βουλευτές αντιμετωπίζουν καθημερινά έντονες διαμαρτυρίες από πολίτες στις εκλογικές τους περιφέρειες.

Ορισμένοι θέτουν εκ νέου το ζήτημα πρωτοβουλιών, όπως ο Δημήτρης Λιντζέρης ο οποίος, μιλώντας στον Βήμα FM την Κυριακή, επανέλαβε ότι είναι απαραίτητη μια εθνική συμφωνία για να βγει η χώρα από το τέλμα. Τόνισε, δε, ότι η Βουλή αυτή μόνο με τις ψήφους της συμπολίτευσης, δεν έχει τη νομιμοποίηση να δεσμεύσει τη χώρα για τα επόμενα 20 χρόνια.

«Η πρόταση για κυβέρνηση εθνικής ενότητας γίνεται ακόμη πιο επίκαιρη και αναγκαία, λόγω απόφασης της Συνόδου Κορυφής και λόγω των γεγονότων στην παρέλαση» επισήμανε ο κ. Λιντζέρης.

Παράλληλα, για την απόφαση θα ενημερώσει την Τρίτη ο πρωθυπουργός την Ολομέλεια της Βουλής, στη διάρκεια συνεδρίασης κατά την οποία θα τοποθετηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί.

newpost.gr
Συνεχίζεται

Στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία της ΕΘΕΛ

Ακινητοποιημένα για πάνω από επτά ώρες θα παραμείνουν την προσεχή Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου, τα λεωφορεία της ΕΘΕΛ, καθώς οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν νέα Γενική Συνέλευση, προκειμένου να καθορίσουν την περαιτέρω...
πορεία των κινητοποιήσεών τους, συνεχίζοντας τιςδιαμαρτυρίες τους για το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στα αστικά λεωφορεία έχουν εξαγγείλει 6ωρη στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, αλλά τα λεωφορεία θα αρχίσουν να αποσύρονται τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την στάση εργασίας, ενώ πλήρης ομαλοποίηση θα επέλθει 30 έως 60 λεπτά μετά τη λήξη της.

fimotro.blogspot
Συνεχίζεται

Επιμένει στην επαναδιαπραγμάτευση με μπούσουλα την Πορτογαλία ο Σαμαράς

Με ένα επιπλέον όπλο στη φαρέτρα του προσέρχεται στην αυριανή κοινοβουλευτική μάχη με την κυβέρνηση ο Α. Σαμαράς. Οι δηλώσεις του Πορτογάλου Πρωθυπουργού Π. Π. Κοέλιο με τις οποίες προανήγγειλε τις προθέσεις της κυβέρνησής του να... επαναδιαπραγματευτεί όρους του μνημονίου που έχει υπογράψει η Πορτογαλία ενισχύει την επιχειρηματολογική βάση του Προέδρου της ΝΔ ο οποίος διαπιστώνει δικαίωση της στρατηγικής που ακολουθεί ήδη από το 2010 όταν, αρχής γενομένης από το πρώτο «Ζάππειο», κάνει σταθερά λόγο για επαναδιαπραγμάτευση.

Τα «καλά νέα» για τον Σαμαρά έφτασαν απρόσμενα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου συνεδρίαζε η ιβηρο-αμερικανική σύνοδος κορυφής στην Ασουνσιόν της Παραγουάης. Στην ομιλία του, ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός –τον οποίο, υπενθυμίζεται, ότι η ελληνική κυβέρνηση επικαλείται ως παράδειγμα συναίνεσης καθώς είχε αποδεχθεί την τήρηση του πορτογαλικού μνημονίου προτού η χώρα του προχωρήσει σε εκλογές- αναφέρθηκε στην τριμηνιαία αξιολόγηση της Πορτογαλίας από την Τρόικα τον Νοέμβριο, σημειώνοντας:


«Θα προτείνουμε ορισμένες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα οικονομικής και χρηματοπιστωτικής βοήθειας προς τη χώρα μας, ώστε αυτό να λαμβάνει υπόψη το μακροοικονομικό σενάριο και την εξέλιξη των βασικών δεικτών» επισημαίνοντας ενδεικτικά και σημεία του Μνημονίου, μη ρεαλιστικά προς τα οικονομικά δεδομένα της χώρας του, όπως η χρηματοδότηση των δημοσίων επιχειρήσεων από τις διεθνείς αγορές, τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν».


«Εδώ και πολύ καιρό ο Σαμαράς ασκεί κριτική στον Παπανδρέου και τον Βενιζέλο ότι πηγαίνουν στις Βρυξέλλες και αρκούνται να παρίστανται, υπογράφοντας ό,τι τους δίνουν, χωρίς να διαπραγματεύονται για το όφελος της χώρας μας» λέει στο Newpost.gr στενός συνεργάτης του Προέδρου της ΝΔ. «Και κάθε φορά που ο Σαμαράς λέει περί επαναδιαπραγματευσης, σπεύδουν να μειώσουν το επιχείρημά του, λέγοντας ότι κανείς δεν παραδέχεται την ορθότητά του, ότι το Βερολίνο και το Παρίσι έχουν άτεγκτη στάση και ότι, ακόμη και οι αδελφής ιδεολογίας με της ΝΔ κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας εφαρμόζουν το μνημόνιό τους αδιαμαρτύρητα. Τώρα τι λένε»;


Στην Συγγρού επιμένουν στο επιχείρημα της επαναδιαπραγμάτευσης με περισσότερη έμφαση από προηγουμένως, ακόμη και μετά την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου για «κούρεμα» του ελληνικού χρέους. Το έκανε άλλωστε απολύτως σαφές ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης την ίδια κιόλας στιγμή, σχολιάζοντας της απόφαση της έκτακτης συνόδου των Βρυξελλών, όταν σημείωνε ότι περισσότερο τώρα παρά ποτέ είναι αναγκαίο να αλλάξει το μείγμα πολιτικής προκειμένου να οδηγηθεί η οικονομία σε ανάκαμψη.


Η προαναγγελία Κοέλιο όμως ενισχύει σημαντικά την επιχειρηματολογία Σαμαρά απέναντι στην Κ.Ο. του κόμματός του, η οποία συνεδριάζει το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο Πρόεδρος της ΝΔ αναμένεται να επαναφέρει μετ’ επιτάσεως το αίτημα για εκλογές, βασιζόμενος και στις ακραίες λαϊκές αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν με αφορμή τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του «Όχι» οι οποίες αποδεικνύουν, κατά τους ανθρώπους του Προεδρικού περιβάλλοντος, τη δυσαρμονία που υπάρχει ανάμεσα σε κυβέρνηση και πολίτες.


Παράλληλα όμως, ο κ. Σαμαράς θα επιδιώξει να κλείσει εκ νέου και το μέτωπο που, είτε επιχειρείται να ξανανοίξει, είτε διατηρείται και κατά περιόδους επανέρχεται από «γαλάζιους» βουλευτές ή στελέχη, αναφορικά με το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ή κυβέρνησης προερχόμενης από τον κεντροδεξιό χώρο με διευρυμένη συμμετοχή κομματικών σχηματισμών παρόμιας ιδεολογίας.

newpost.gr
Συνεχίζεται

Τι έκρυβαν οι τελευταίες λέξεις του Steve Jobs;

Η αδελφή του Steven Jobs, Mona Simpson σε ένα συγκινητικό εγκώμιο που διάβασε για τον αδελφό της στο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του στις 16 Οκτωβρίου, μίλησε για τις τελευταίες ώρες του... ιδρυτή της Apple καθώς και για τα αινιγματικά λόγια που πρόφερε πριν πεθάνει.

Πριν ξεκινήσει για το τελευταίο του ταξίδι ο Steve κοίταξε την αδελφή του Patty και στη συνέχεια έστρεψε το βλέμμα του και κοιτούσε τα παιδιά του και τη γυναίκα της ζωής του Laurene και πρόφερε 'OH WOW. OH WOW. OH WOW.' Έπειτα τους ζήτησε να βιαστούν να πάνε στο Palo Alto στο σπίτι τους. Επίσης είπε «Σας το λέω τώρα γιατί φοβάμαι ότι δεν θα θέλετε να το κάνετε στην ώρα του»

Ο Steve ζήτησε μία βαθιά συγνώμη από την οικογένειά του που θα τους άφηνε μόνους καθώς τα χρόνια που θα έλθουν δεν θα είναι καθόλου εύκολα..

apoapasma.gr
Συνεχίζεται

Παπανδρέου: Εθνικό μέτωπο για παραμονή στο Ευρώ


Με τις δηλώσεις των βουλευτών του να κινούνται στο όριο (ή και μετά από αυτό) της… δυσαρμονίας με την κυβέρνηση, τους αγανακτισμένους να ακυρώνουν μέχρι και τη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, τις τράπεζες να προσπαθούν να μειώσουν τις απώλειες, τους δανειστές και εταίρους να κρατούν αμείωτες τις πιέσεις για αλλαγές και τις διαπραγματεύσεις για τη νέα δανειακή σύμβαση στον αέρα ο Γιώργος Παπανδρέου ψάχνει τη βαλβίδα εκτόνωσης. Μετά την απορριπτική στάση της ΝΔ, η οποία εξισώνει την επιχείρηση «180 ψήφοι» με προκήρυξη πρόωρων εκλογών ο πρωθυπουργός φλερτάρει, πλέον, έντονα με την ιδέα του δημοψηφίσματος.

Τόσο στη σημερινή ΚΟ, όσο και στην αυριανή ενημέρωση της Βουλής, ο Γιώργος Παπανδρέου θα επισημάνει την ανάγκη να στηριχθεί η κυβέρνηση ώστε να ολοκληρώσει με επιτυχία της προετοιμασία της χώρας και τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές για τη νέα δανειακή σύμβαση. Θα μιλήσει για την ανάγκη συγκρότησης εθνικού μετώπου υπέρ της παραμονής της χώρας στη ζώνη του ευρώ. Θα ζητήσει στάση ευθύνης και ψυχραιμία. Ειδικά από τους βουλευτές του που εμφανίζουν σημάδια πανικού. Οι δηλώσεις που έκαναν το Σαββατοκύριακο ενόχλησαν σφόδρα τους επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου. «Να μας πουν ποιον θέλουμε να βάλουμε στην κυβέρνηση ή στη θέση του Γιώργου για να ικανοποιηθούν» ήταν το αιχμηρό σχόλιο συνεργάτη του Γιώργου Παπανδρέου. Ο οποίος επιμένει ότι ο πρωθυπουργός δε σκέφτεται ούτε συγκυβέρνηση, ούτε ανασχηματισμό, ούτε εκλογές.

Αντίθετα, ο Γιώργος Παπανδρέου θα προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο για την κυβέρνησή του ανακοινώνοντας πως σκοπεύει να θέσει τη νέα δανειακή σύμβαση υπόψιν της λαϊκής ετυμηγορίας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Μέχρι τότε η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 12’ και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Σε επίπεδο πολιτικών προτεραιοτήτων οι συνεργάτες του πρωθυπουργού λένε ότι θα συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις με διάλογο, «χωρίς να κουνάμε το δάχτυλο στην κοινωνία» επισημαίνουν, και οι συγκρούσεις με τις συντεχνίες του πλούτου. «Ποιοι είναι αυτοί» ρώτησε το protothema.gr κορυφαίο συνεργάτη του Γιώργου Παπανδρέου. «Οι φοροφυγάδες, όσοι έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό και όσοι αρνούνται να επενδύσουν κρατώντας τα κέρδη στις τσέπες τους» ήταν η απάντησή του. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ετοιμάζει συμβολικές κινήσεις με μεγάλα ΜΜΕ και κορυφαία ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου να έχουν μπει στο στόχαστρο των αρμόδιων διωκτικών αρχών.

apospasma.gr
Συνεχίζεται

Σπυρόπουλος: «7 με 8 δισ. ευρώ οι απώλειες του ΙΚΑ από τις μαϊμού συντάξεις»

Το πρωτοφανές ποσό των 7 με 8 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία φθάνουν οι απώλειες του ΙΚΑ από τις «μαϊμού συντάξεις» σύμφωνα με... εκτιμήσεις του διοικητή του Ιδρύματος Ροβέρτου Σπυρόπουλου στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Πρώτη Γραμμή», ο οποίος δήλωσε ότι τα λεφτά αυτά θα αναζητηθούν.


«Υπάρχουν δύο γιγάντιες σπατάλες, η μία αφορά τις δαπάνες υγείας, και εξοικονομήσαμε πάνω από 700 εκατ. ευρώ, και έχουμε και σημαντικές εξοικονομήσεις από τον έλεγχο των δαπανών συντάξεων. Μέσα στο Νοέμβρη θα έχουμε πλήρη εικόνα για τις δαπάνες συντάξεων. Εκτιμώ ότι οι απώλειες τα τελευταία 10 χρόνια από τις συντάξεις φτάνουν τα 7 – 8 δισ. ευρώ» δήλωσε χαρακτηριστικά.


«Είναι σε εξέλιξη εγχείρημα περικοπής αναίτιων δαπανών που τις εγώ ονομάζω σπατάλες. Θα αναζητήσουμε τα λεφτά που χάθηκαν μέχρι το τελευταίο ευρώ, θα τα διεκδικήσουμε» πρόσθεσε.


Σύμφωνα με τον κ. Σπυρόπουλο, το ΙΚΑ κάνει εξοικονομήσεις παντού, ενώ προωθείται και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ταμείου, όπως πώληση, χρονομίσθωση, ενοικίαση ή συνεκμετάλλευση.


Ο κ. Σπυρόπουλος δήλωσε ότι το ΙΚΑ μπορεί να χρειαστεί να ξαναδανειστεί με τη διαδικασία των repos. Για τις συνέπειες του «κούρεματος» του χρέους στο ταμείο, δήλωσε ότι το κούρεμα μπορεί να βοηθήσει κιόλας, καθώς μπορεί να αυξηθεί η δυνατότητα άντλησης ρευστότητας από τις τράπεζες.

newpost.gr
Συνεχίζεται

Ο Πάγκαλος, η κολυμβήτρια και το απλήρωτο εισιτήριο


Ποιος είδε την ηλικιωμένη κολυμβήτρια και δεν τη φοβήθηκε στη λίμνη της Βουλιαγμένης όταν κατά την είσοδο του αντιπροέδρου Θ. Πάγκαλου παρατήρησε ότι δεν πλήρωσε εισιτήριο.

Το απίστευτο περιστατικό διαδραματίστηκε το μεσημέρι του... Σαββάτου και σύμφωνα με το vimaonline.gr, το οποίο επικαλείται ρεπορτάζ τηλεοπτικού καναλιού, ο κ. Πάγκαλος δεν κατέβαλε το αντίτιμο του εισιτηρίου που του αναλογούσε, κατά την είσοδό του στη λίμνη της Βουλιαγμένης ενώ την ίδια στιγμή μαζί με τον Αντιπρόεδρο εισερχόταν στη λίμνη και μια χειμερινή κολυμβήτρια, η οποία διαμαρτυρήθηκε έντονα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ακολούθησε έντονο φραστικό επεισόδιο ανταλλάσσοντας εκατέρωθεν ύβρεις και ο κ. Πάγκαλος, στην προσπάθειά του να την αποφύγει, την έσπρωξε και δε δίστασε να ζητήσει από τις αρχές να τη συλλάβουν, απειλώντας τη παράλληλα ότι θα της κάνει μήνυση.

Μάλιστα η ηλικιωμένη στην προσπάθειά της να αποφύγει τους αστυνομικούς, ώστε να μην τη συλλάβουν, έπεσε στα παγωμένα νερά της λίμνης.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ θεωρήθηκε λήξαν, οι δυο πλευρές αποχώρησαν.
news247.gr
Συνεχίζεται

Φόρος 25%-35% στις καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία


Ρεπορτάζ : Κώστας Τσαχάκης
(από το Έθνος)

Το προσχέδιο αναμένεται να ανακοινωθεί μέχρι το τέλος του έτους και σύμφωνα με το υπ. Οικονομικών οι καταθέτες θα έχουν δύο επιλογές: είτε να καταβάλουν έναν φόρο 25%-35% επί του συνόλου του κατατεθειμένου κεφαλαίου, είτε να αποκαλύψουν τα...
στοιχεία τους στις ελληνικές αρχές και να ελεγχθούν για το "πόθεν έσχες".
Προ των πυλών είναι η φορολόγηση των καταθέσεων που διατηρούν Ελληνες στην Ελβετία. Η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας για τη φορολόγηση των "μυστικών" καταθέσεων εισέρχεται στην τελική ευθεία, το προσχέδιο αναμένεται να ανακοινωθεί μέχρι το τέλος του έτους και σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών οι καταθέτες θα έχουν δύο επιλογές:
Είτε να καταβάλουν έναν φόρο που θα επιβληθεί επί του συνόλου του κατατεθειμένου κεφαλαίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο συντελεστής θα κυμαίνεται από 25% έως 35%
Είτε να αποκαλύψουν τα στοιχεία τους στις ελληνικές αρχές και να ελεγχθούν για το "πόθεν έσχες".
Η υπό κατάρτιση συμφωνία θα βασίζεται στο πλαίσιο συμφωνιών που ήδη υπεγράφησαν μεταξύ Ελβετίας-Ηνωμένου Βασιλείου και Ελβετίας-Γερμανίας.
Οπως δήλωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, "η Ελλάδα θα εισπράξει σημαντικούς διαφεύγοντες φόρους πολλών ετών ή θα πληροφορηθεί στοιχεία που θα της επιτρέψουν να εντοπίσει κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής".
Σύμφωνα με το πλαίσιο που συζητείται, όσοι διατηρούν καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες θα έχουν δύο επιλογές:
1. Να διατηρήσουν την ανωνυμία τους και να καταβάλουν έναν φόρο που θα επιβληθεί επί του συνόλου του κατατεθειμένου κεφαλαίου που θα αντιστοιχεί στο ύψος του φόρου που θα είχε καταβληθεί αν το ποσό της κατάθεσης είχε δηλωθεί ως εισόδημα στην ελληνική φορολογική αρχή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φόρος που θα επιβληθεί στις "μυστικές" καταθέσεις αναδρομικά θα κυμαίνεται μεταξύ 25% και 35%. Ο φόρος θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται από τις ελβετικές αρχές και θα αποδίδεται στο ελληνικό Δημόσιο.
2. Να αποκαλύψουν τα στοιχεία τους στις ελληνικές αρχές. Οπως έλεγαν χθες στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, οι καταθέτες που θα το πράξουν θα ελεγχθούν από τις ελληνικές φορολογικές αρχές. Οσοι από αυτούς δεν θα μπορέσουν να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων που τοποθέτησαν στις ελβετικές τράπεζες θα φορολογηθούν με βάση την κλίμακα και με φόρο που μπορεί να φθάνει μέχρι και 45%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις που θα αποδειχθεί ότι οι κάτοχοι των καταθέσεων προέβησαν σε ενέργειες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (δηλαδή σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) τα ποσά θα κατασχεθούν και οι φορολογούμενοι θα διωχθούν ποινικά.
Προς την κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη συνάντηση στη Βέρνη των γενικών γραμματέων των υπουργείων Οικονομικών των δύο χωρών, Η. Πλασκοβίτη και M. Ambuhl.
Το ύψος των συνολικών καταθέσεων Ελλήνων πολιτών στις ελβετικές τράπεζες δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς. Ελβετικά μέσα ενημέρωσης το ανεβάζουν στα 286 δισ. ευρώ, έρευνα χρηματομεσιτικού γραφείου κάνει αναφορά σε 19,7 δισ. ευρώ (το 2009), ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας (BNS) σε 3,37 δισ. ευρώ.
Για τη συμφωνία που προωθείται ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι η Ελλάδα θα εισπράξει σημαντικούς διαφεύγοντες φόρους ή θα πληροφορηθεί στοιχεία για να εντοπίσει κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Προσέθεσε ότι είναι σημαντικό το γεγονός πως διατηρούνται ενεργές τυχόν ποινικές ευθύνες, π.χ. λόγω ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Συνεχίζεται

Θέμα εθνικής κυριαρχίας θέτει ο Σόιμπλε!

Μόλις τέσσερα εικοσιτετράωρα μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ελλάδα ο υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θέτει θέμα... παράδοσης «μέρους της εθνικής κυριαρχίας» της Ελλάδας.

Στη συνέντευξή του στην κυριακάτικη έκδοση της Welt, o κύριος Σόιμπλε τονίζει πως η περίπτωση της Ελλάδας ήταν και θα είναι μοναδική για την Ευρωζώνη, η λύση του «κουρέματος» που προκρίθηκε δεν πρόκειται να επαναληφθεί, κυρίως γιατί τα «ανταλλάγματα» που ζητούνται είναι αυστηρά και εν μέρει θα απαιτήσουν την «παράδοση από την Ελλάδα μέρους της εθνικής της κυριαρχίας, στο βαθμό που η οικονομία της και οι πολιτικές της επιλογές θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των δανειστών της».

Χαρακτηριστική η αποστροφή του λόγου του κυρίου Σόιμπλε όπου εκτιμά πως «καμία άλλη χώρα δεν θα ήθελε να υποστεί αυτά που είναι αναγκασμένη να πράξει η Ελλάδα»!!!

Κι όλα αυτά ενώ πληθαίνουν οι ενστάσεις κορυφαίων αναλυτών – παρεμπιπτόντως οι Γερμανοί πρώτοι απ’ όλους – αναφορικά με την … αναποτελεσματικότητα ΚΑΙ των αποφάσεων της τελευταίας Συνόδου Κορυφής. Αίφνης ο εκ των συμβούλων του ίδιου του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Ντ. Φουστ δηλώνει πως οι αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου είναι ανεπαρκείς, πως η λύση που βρέθηκε για την Ελλάδα δεν είναι οριστική και προβλέπει ότι θα υπάρξει ανάγκη στο μέλλον είτε για νέο κούρεμα, είτε για περαιτέρω δανεισμό της Ελλάδας.

Την εκτίμηση ότι είναι υπερβολικά αισιόδοξες οι … εκτιμήσεις για την ανάπτυξη στην Ελλάδα επανέλαβε ΚΑΙ ο επικεφαλής της ομάδας δράσης της Κομισιόν Χορστ Ράιχενμπαχ. Ο χερ Ράιχενμπαχ εκτιμά ότι στο καλύτερο δυνατό σενάριο θα χρειαστούν δύο ή τρία χρόνια για να μπει η Ελλάδα και πάλι στο δρόμο της ανάπτυξης.

Αυτές οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά ήπιες σε σχέση με τις δηλώσεις του γνωστού και μη εξαιρετέου οικονομολόγου Χανς Βέρνερ Σιν, επικεφαλής του Ινστιτούτου ΙFO του Μονάχου. Ο οποίος, σε συνέντευξη στη Münchner Merkur, δηλώνει πως οι αποφάσεις για το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους είναι απαράδεκτες και επαναλαμβάνει τη γνωστή θέση του περί ανάγκης εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη γιατί αυτή είναι – κατά την άποψή του – η μόνη διέξοδος της Ελλάδας για να ξαναγίνει ανταγωνιστική.

Έντονα επικριτικός εμφανίζεται τέλος και ο γνωστός μεγαλοεπενδυτής Τζόρτζ Σόρος, αυτή τη φορά ψέγοντας τους ηγέτες της Ευρωζώνης γιατί «δεν ξέρουν να χειρίζονται τις αγορές , άργησαν ξανά και δεδομένης της δυναμικής της κρίσης έκαναν λίγα για ακόμη μια φορά».

Σύμφωνα με τον ίδιο η Σύνοδος της 26ης Οκτωβρίου δίνει μόνο προσωρινή ανακούφιση για τη χώρα και για τις αγορές. Επεσήμανε πως το ελληνικό χρέος παραμένει πολύ μεγάλο και εξακολουθεί να αυξάνεται και ότι η χώρα έχει ουσιαστικά χρεοκοπήσει και τέλος τόνισε πως «εάν η ύφεση της ελληνικής οικονομίας δεν θα αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες κοινωνικές αναταραχές και εντάσεις στην Ελλάδα»!

protothema.gr
Συνεχίζεται

Τρισέ: Το ελληνικό «κούρεμα» ήταν ειδική περίπτωση

Στην παράγραφο 15 του κειμένου των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παραπέμπουν ο ένας μετά τον άλλο οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών οργανισμών που χειρίζονται την υπόθεση του ελληνικού χρέους.

Στο συγκεκριμένο σημείο... των συμπερασμάτων αναφέρεται ότι, "οι αποφάσεις της 21ης Ιουλίου του 2011 αποτελούν για την Ελλάδα μια εξαιρετικά μοναδική λύση".

Σε αυτό το μήκος κύματος είναι και οι δηλώσεις του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο κ.Τρισέ τονίζει ότι η μερική απομείωση του ελληνικού χρέους δεν πρέπει να επαναληφθεί για καμιά άλλη χώρα.

Σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό του BBC, ο Trichet επεσήμανε πως η Ελλάδα αποτελεί ειδική περίπτωση.

«Αποτελεί ευθύνη της κάθε χώρας να είναι πλήρως υπεύθυνη για όσα λέει, αλλά όλοι αναγνωρίζουν πως η Ελλάδα αποτελεί ειδική περίπτωση», τόνισε ο Trichet.

Παράλληλα, ο Trichet, ο οποίος αποχωρεί σήμερα από την ΕΚΤ και παραδίδει τη θέση του στον Mario Draghi, υπερασπίστηκε τη θέση της Κεντρικής Τράπεζας και ανέφερε πως οποιαδήποτε λάθη ήταν των κυβερνήσεων και των επενδυτών.

protothema.gr
Συνεχίζεται

Νέο σκληρότερο συνταξιοδοτικό στα σκαριά


Στην κατάρτιση ενός νέου συνταξιοδοτικού προσανατολίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση. Η βασική του στόχευση... Χαμηλότερες συντάξεις, σε μια λογική οριζόντιας μείωσης, από την οποία, τελικώς, δεν μπορεί να ξεφύγει το ελληνικό δημόσιο.

Αυτή η μείωση είτε θα προβλέπεται απευθείας, είτε εμμέσως, μέσω της κατάργησης όλων των ευνοϊκών ρυθμίσεων που ισχύουν σήμερα, των ευνοϊκών παροχών που επίσης προβλέπονται, τη μείωση των επικουρικών, την απάλειψη του φαινομένου της πρόωρης συνταξιοδότησης, η οποία – η αλήθεια είναι – από κάποια στιγμή κι έπειτα είχε μετατραπεί σε κανόνα στην Ελλάδα καθώς και μέσω μιας σειράς άλλων μέτρων, τα οποία τώρα βρίσκονται σε φάση κατάρτισης και σχεδιασμού.

Προς την κατεύθυνση αυτή συντείνουν μια σειρά από λόγοι, οι οποίοι, πέρα από την απαίτηση της τρόικας για αλλαγές, έχουν να κάνουν με την μείωση των εισφορών, αλλά και τις μεγάλες απώλειες που θα καταγράψουν τα περιουσιακά στοιχεία των Ταμείων, μετά το «κούρεμα» του 50% στα ομόλογα τους. Κατά συνέπεια, οι οικονομικές τους δυνατότητες θα μειωθούν δραματικά.

apospasma.gr
Συνεχίζεται

Παρέλαση των Καγιέν στο Καρπενήσι

nonews-news
Χάλασε ο κόσμος. Οι ξενοδόχοι και οι μαγαζάτορες δεν το πίστευαν στα μάτια τους.
Από το Καρπενήσι μέχρι τον Προυσσό είχε τιγκάρει η περιοχή από τα Καγιέν.
Μέχρι και τα σπίτια άνοιξαν για να... φιλοξενήσουν τους επισκέπτες, καθώς μέχρι και τα 5ης κατηγορίας ξενοδοχεία είχαν φουλάρει.
Στις ταβέρνες ουρές. Βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματα σας.
Καρπενησιώτης αναγνώστης
Συνεχίζεται

Παράθυρο για ''κούρεμα'' και στα ομόλογα των ιδιωτών


Ρεπορτάζ : Μαρία Βουργάνα
(από την Ημερησία)

Το ενδεχόμενο να «κουρευτούν» και τα ομόλογα που έχουν στα χέρια τους οι ιδιώτες άφησε ανοιχτό ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φιλ. Σαχινίδης. Το θέμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες καθώς από σήμερα ξεκινούν οι...
συνομιλίες με τους ιδιώτες πιστωτές για το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, ενώ πολλές λεπτομέρειες του προγράμματος δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί.
Σύμφωνα με τον κ. Σαχινίδη, η συμφωνία ανταλλαγής ομολόγων θα περιλαμβάνει ένα μείγμα μετρητών και νέων ομολόγων. «Δεν έχουμε διαμορφώσει τις τελικές προϋποθέσεις της συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου. Θα καλέσουμε όλους τους κατόχους των ομολόγων», δήλωσε ο κ. Σαχινίδης, προσθέτοντας ότι «Η συμφωνία προβλέπει ότι ένα μέρος των ομολόγων θα αποπληρωθεί σε μετρητά και το υπόλοιπο με την έκδοση νέων ομολόγων».
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega άφησε να εννοηθεί ότι με «κούρεμα» κινδυνεύουν και τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που έχουν λάβει οι απολυμένοι της Ολυμπιακής ως αποζημίωση. «Είναι ανοιχτό το θέμα», είπε αρχικά και πρόσθεσε «βεβαίως και μπορεί να χάσουν».

Τον κίνδυνο να «κουρευτούν» κατά 50% οι τίτλοι που έχουν στην κατοχή τους αντιμετωπίζουν και προμηθευτές νοσοκομείων τους οποίους το Δημόσιο, ελλείψει ρευστού, εξόφλησε με ομόλογα έναντι παλαιών χρεών. Επίσης, ανάλογες απώλειες μπορεί να έχουν και όσοι τοποθέτησαν τα κεφάλαιά τους σε επενδύσεις που είναι επικεντρωμένες σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.
Ο κ. Σαχινίδης μάλιστα σημείωσε πως δεν θα μπορούν να εξαιρεθούν οι ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών ομολόγων «αν αυτό συνιστά διάκριση».
Ασφαλιστικά ταμεία
Για τα ασφαλιστικά ταμεία η κυβέρνηση προσανατολίζεται να τους μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία (κυρίως ακίνητα) ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες. Το σχέδιο της κυβέρνησης για τα ταμεία προβλέπει μεταβίβαση περιουσίας του Δημοσίου, κάτι που δεν θα επηρεάσει το μέγεθος του δημοσίου χρέους.
«Η κυβέρνηση εξετάζει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί εταιρεία ειδικού σκοπού, με μετόχους τα ασφαλιστικά ταμεία, στην οποία να μεταφερθούν περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, ώστε να αναπληρωθούν οποιεσδήποτε απώλειες. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, η ονομαστική αξία των ομολόγων που θα έχουν τα ταμεία στα χαρτοφυλάκιά τους θα είναι μεγαλύτερη της σημερινής εμπορικής αξίας των ομολόγων αυτών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες σε πρώτη φάση θα καλυφθούν με ρευστό οι άμεσες απώλειες που έχουν τα ταμεία. Με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα ρευστότητας και οι ασφαλιστικοί φορείς θα καταβάλουν κανονικά τις συντάξεις.
Ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος ξεκαθάρισε πως «δεν θίγεται το ύψος των συντάξεων και η ασφαλής καταβολή τους» ενώ ο Φίλιππος Σαχινίδης παραδέχθηκε πως η απομείωση θα είναι και για τα ελληνικά ταμεία 50% για να μην υπάρξει διακριτή μεταχείριση σε σχέση με ασφαλιστικούς οργανισμούς άλλων χωρών που διαθέτουν ελληνικά ομόλογα και θα συμμετάσχουν στη διαδικασία.
Συνολικά η αξία των ομολόγων που έχουν οι ασφαλιστικοί φορείς υπολογίζεται σε 22 με 24 δισεκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα μετά το «κούρεμα» να έχουν απώλειες 11 έως 12 δισ. ευρώ.
Νέα μέτρα
Ο κ. Σαχινίδης, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επιβολής νέων μέτρων σε περίπτωση που δεν αποδώσουν ή δεν εφαρμοστούν όσα έχουν ήδη ψηφιστεί, είπε συγκεκριμένα: «Εάν εφαρμοστούν όλα όσα ψηφίστηκαν στο ελληνικό Κοινοβούλιο και υπάρχει και η ανάλογη αντιμετώπιση του προβλήματος από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με υπευθυνότητα, η χώρα δεν χρειάζεται να πάρει άλλα μέτρα, μπορεί να πετύχει το στόχο το δημοσιονομικό που έχει τεθεί για το 2012».
PSI ή... δραχμή
«Eχουμε μακρύ δρόμο μέχρι να λύσουμε όλα τα προβλήματα», δήλωσε ο υπουργός Oικονομικών B. Σόιμπλε, ενώ την ίδια ώρα απηύθυνε προειδοποίηση προς τις τράπεζες να αποδεχθούν τη σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. «Λέγαμε πάντα ότι προτιμούμε το εθελοντικό `κούρεμα', έχουμε εξηγήσει όμως επίσης ότι ένας λιγότερο συναινετικός δρόμος δεν μπορεί να αποκλειστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Eπίσης, τόνισε ότι εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, τότε αυτό θα έχει σημαντικές συνέπειες για τους ιδιώτες πιστωτές. Mιλώντας στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel που θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα, ο κ. Σόιμπλε είπε ότι η Eυρώπη έχει μπροστά της μακρύ δρόμο για να επιλύσει την κρίση, σημειώνοντας ότι βασική παράμετρος είναι να εφαρμόσει η Iταλία τις μεταρρυθμίσεις, τις οποίες έχει υποσχεθεί.
Συνεχίζεται

Οι απολύσεις και η συγχώνευση στο ΔΟΛ


Mετά το πρώτο κύμα των 12 απολύσεων από Εθνος και Goal και 10 από το TV Zapping, σύμφωνα με πληροφορίες... έρχονται νέες απολύσεις την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Μπόμπολας έχει αποφασίσει να μειώσει άμεσα τον αριθμό των εργαζομένων στον «Πήγασο», γεγονός που θα επιτρέψει να θέσει επί τάπητος τόσο το σενάριο της συγχώνευσης με τον ΔΟΛ, όσο κι’ αυτό της κατάργησης φύλλων. Σύμφωνα, με πληροφορίες την επόμενη βδομάδα (αλλάζει ο μήνας) αναμένεται να απομακρυνθούν άλλα έξι άτομα από το Goal και άλλα δύο από το ραδιόφωνο και το site του Sentra!

apospasma.gr
Συνεχίζεται

Με τι χρήματα ο Γιαννίκος διαφημίζει προϊόντα του στη ΝΕΤ – τι προβλέπει η συμφωνία των δύο πλευρών;


Απορία δημιουργεί η σχέση του Κ. Γιαννίκου με την ΕΡΤ, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν με διάφορες αφορμές κυρίως όμως με τις διαφημίσεις των παραστάσεων του... Εθνικού θεάτρου που φιλοξενούνται στο Παλλάς. Η απάντηση που πήραμε τότε ήταν ότι η κρατική τηλεόραση έχει συμβόλαιο με το Εθνικό, ανεξάρτητα από το πού φιλοξενούνται οι παραστάσεις του. Δεκτό! Και εκεί που απαντήθηκε η απορία μας, ξαφνικά την Παρασκευή το βράδυ γεννήθηκε νέα, βλέποντας στη ΝΕΤ διαφήμιση του τηλεοπτικού περιοδικού «TiVo» συμφερόντων Γιαννίκου! Και αίφνης αναρωτηθήκαμε πώς είναι δυνατόν ο επιχειρηματίας να βρίσκει χρήματα και να πληρώνει τις διαφημίσεις του στην κρατική τηλεόραση, ενώ την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι του Alter παραμένουν απλήρωτοι; Μήπως η ΕΡΤ να έδινε στη δημοσιότητα τη συμφωνία της με τον επιχειρηματία, γιατί εύκολα δημιουργούνται παρεξηγήσεις;
enimerosi24.gr
Συνεχίζεται

Αρχίζει το σκληρό «παζάρι» με τις τράπεζες

Από σήμερα αρχίζουν τα «δύσκολα» για την εφαρμογή της συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου, όσον αφορά... στη συμμετοχή των ιδιωτών στο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους.

Oι πυρετώδεις διαπραγματεύσεις μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών, του ΟΔΔΗΧ και του IIF και της Διεθνούς Ένωσης τραπεζών, για την εθελοντική συμμετοχή των χρηματοπιστωτικών οργανισμών κατόχων του ελληνικού χρέους στην τελική απομείωση της αξίας των ελληνικών ομολόγων έχουν δύο κρίσιμα σημεία:

Από την μία είναι η πρακτική αντιμετώπιση του προβλήματος με το ελληνικό χρέος και η κρίσιμη διαδικασία που θα δείξει στο τέλος, κατά πόσον η αρχική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και διοικήσεων των τραπεζών θα υλοποιηθεί και δεν θα παραμείνει κενό γράμμα, ενώ από την άλλη θα προβληθεί από τους Ευρωπαίους πολιτικούς ως η «τελική, συνολική και βιώσιμη απάντηση» στις ανησυχίες και τους φόβους των αγορών αλλά και των υπολοίπων κρατών μελών των διεθνών οργανισμών.

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο καλείται να απαντήσει και στα ερωτήματα για το τι μέλλει γενέσθαι με τα ασφαλιστικά ταμεία, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για επίσπευση της διαδικασίας, με την οποία θα μεταβιβασθεί δημόσια περιουσία στα ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου να καλύψει ένα μέρος των απωλειών που θα υποστούν από το «κούρεμα» των ομολόγων που διακρατούν στα χαρτοφυλάκιά τους.

Οι προτάσεις των ελληνικών τραπεζών

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταθέσει πρόταση για την ανταλλαγή ομολόγων (έχει γίνει αποδεκτή από το IIF), στην οποία υπάρχουν δύο επιλογές:

Η πρώτη, προβλέπει την έκδοση νέων 20ετών ομολόγων (χωρίς εγγυήσεις) στο 20% της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων τίτλων και μετρητά στο 22,5% και η δεύτερη την έκδοση νέων 20ετών ομολόγων (χωρίς εγγυήσεις) στο 70% της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων τίτλων.

Κρίσιμο σημείο είναι το κουπόνι. Εκτιμάται από πηγές της αγοράς ότι θα είναι κοντά στο 6%, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Σε ομόλογα αξίας 206 δισ. ευρώ, αν συμμετάσχουν στο πρόγραμμα όλοι οι ιδιώτες πιστωτές, το όφελος υπολογίζεται κοντά στα 95 δισ. ευρώ.

Στόχος είναι οι ελληνικές τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία να επιλέξουν την δεύτερη πρόταση, ώστε και οι απώλειες να είναι μικρότερες.

Εν τω μεταξύ, πληθαίνουν οι ενστάσεις κορυφαίων αναλυτών και οι εκτιμήσεις τους για το κατά πόσον θα αποδειχθούν αποτελεσματικοί αυτή τη φορά οι Ευρωπαίοι στις αποφάσεις και κυρίως στην υλοποίησή τους.
Ο διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου, Τσαρλς Νταλάρα, δήλωσε ότι τουλάχιστον 9 στις 10 τράπεζες αναμένεται να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα, λέγοντας ότι «(ποσοστό) άνω του 90% των τραπεζών θα συμμετάσχουν».


«Αναμένω ότι η μείωση θα είναι περίπου 100 δισ. ευρώ. Πρόκειται για σχεδόν το 35-40% του ΑΕΠ», σημείωσε.

Πάντως, δεν εμφανίστηκε το ίδιο αισιόδοξος και σε ό,τι αφορά στις αντίστοιχες τοποθετήσεις ασφαλιστικών εταιριών σε ελληνικά ομόλογα «Ίσως χρειαστεί λίγη πειθώ ακόμη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Aπό την άλλη πλευρά, ο γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, με συνέντευξή του προειδοποίησε τις τράπεζες οτι αν δεν αποδεχθούν το εθελοντικό κούρεμα, τότε είναι ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας.


Πηγή: in.gr/protothema.gr
Συνεχίζεται

Τζ. Σώρος: Μικρής διάρκειας ανάσα για την αγορά το κούρεμα

Μικρής διάρκειας θα είναι η ανάσα που έδωσε στις αγορές το "κούρεμα" του ελληνικού χρέους, σύμφωνα με τον επενδυτή Τζορτζ Σόρος. Ο κ. Σόρος υποστηρίζει ότι η συμφωνία των Βρυξελλών θα διαρκέσει από "μια ημέρα μέχρι τρεις μήνες" και ότι στην πραγματικότητα το...
"κούρεμα" 50%, θα μειώσει το χρέος της Ελλάδας μόνο κατά 20%.

Επίσης, υποστήριξε ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας δεν θα αντιμετωπιστεί άμεσα, κάτι που θα προκαλέσει μεγάλες κοινωνικές αναταραχές και εντάσεις στην χώρα.

"Αν σκεφτούμε τη δυναμική της κρίσης, για άλλη μια φορά η Ευρώπη άργησε και έκανε λίγα" τόνισε ο Σόρος κατά τη διάρκεια δείπνου που διοργάνωσε η Pi Capital

fimotro.blogspot
Συνεχίζεται

Στάση εργασίας και σήμερα στο ALTER


Νέα στάση εργασίας κάνουν σήμερα οι τεχνικοί στο Alter.

Μετά τις στάσεις εργασίας που πραγματοποίησαν... την Πέμπτη και την Παρασκευή, οι τεχνικοί θα προχωρήσουν σήμερα σε νέα στάση από τις 10:00-15:30. Έτσι δε θα μεταδοθεί ζωντανό πρόγραμμα αυτές τις ώρες.

Οι τεχνικοί τους τελευταίους μήνες διεκδικούν την καταβολή δεδουλευμένων.

apospasma.gr
Συνεχίζεται

Δρόμος στρωμένος με... Γαϊδουράγκαθα


Ρεπορτάζ : Ελένη Κωσταρέλου
(από την Ελευθεροτυπία)

Νέο πακέτο μέτρων, απώλειες για απλούς ιδιώτες κατόχους ομολόγων, αλλά και παρενέργειες σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους είναι ορισμένα από τα «7» αγκάθια του αμφισβητούμενου κατά 50% κουρέματος του ελληνικού χρέους. Η αρχική...συμφωνία μπορεί να έκλεισε αλλά οι οιωνοί δεν φαίνεται να είναι και οι καλύτεροι για την οικονομία, καθώς ευρωπαϊκές φωνές (όπως ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε), δεν βλέπουν να έχει κλείσει το ζήτημα του ελληνικού χρέους.

Η κυβέρνηση κινείται σε τεντωμένο σκοινί, καθώς έχει να αντιμετωπίσει τα «7» αγκάθια του κουρέματος του ελληνικού χρέους, που είναι:

1Το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων για το 2012, το οποίο παραμένει ανοιχτό, δεδομένου ότι η τελευταία συμφωνία με την τρόικα αφορά δέσμευση διετίας 2011-2012 για επίτευξη των στόχων. Οπότε, τυχόν απόκλιση του 2011 μετατίθεται στο 2012.

«Εφόσον όλα όσα έχουμε ψηφίσει εφαρμόζονται» μόνο τότε δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα στην τρέχουσα διετία, δηλώνει τις τελευταίες ημέρες ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ως εκ τούτου πρέπει να πληρωθούν στο σύνολό τους οι έκτακτες εισφορές, τα τέλη επιτηδεύματος, το ειδικό τέλος ακινήτων, τα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας, ο αυξημένος ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο και γενικώς το σύνολο των φόρων που επιβλήθηκαν από το περασμένο καλοκαίρι. Τυχόν απόκλιση φέρνει νέα μέτρα μέσα στο επόμενο έτος.

2Αγνωστο είναι το ποσόν των μέτρων που θα κλείσει για την επόμενη διετία 2013-2014. Η τρόικα στην έκθεση της πέμπτης αξιολόγησης μιλούσε για πρόσθετα μέτρα 8,2 δισ. ευρώ που πρέπει να αποσαφηνιστούν μέχρι τα μέσα του 2012. Κι αυτό γιατί τότε θα έχουν πλήρη εικόνα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, δηλαδή το κόστος εξυπηρέτησής του, αλλά και για τη βάση απόκλισης από τις αποδόσεις των μέτρων που έχουν ήδη ψηφιστεί. Αν η βάση της απόδοσης των μέτρων είναι μικρότερη, όπως επίσης και το όφελος από το κούρεμα, δεν αποκλείεται να προσθέσουν και νέα μέτρα «σωσίβιο».

Απολύτως σαφής είναι ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης όταν λέει ότι «η χώρα θα πρέπει να συνεχίσει την προσπάθειά της μέχρι που να τιθασεύσει τα ελλείμματα» και προσθέτει: «Βεβαίως το 2013 θα πρέπει να προσπαθήσουμε κι άλλο. Βεβαίως το 2014 θα πρέπει να προσπαθήσουμε κι άλλο».

Το εύρος των μέτρων, στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση, θα βαραίνει τον τομέα των δαπανών μέσω της μείωσης μισθών και συντάξεων ή των απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων, μέσω της κατάργησης φορέων ή οργανισμών ή οργανικών θέσεων. Στον τομέα των εσόδων το πακέτο των νέων μέτρων, που θα αφορούν την άμεση (εισόδημα, ακίνητα κ.λπ.) και την έμμεση φορολογία (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ.), κλείνει μέσα στο Νοέμβριο με την κατάθεση στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου για το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα, που θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια.

3Το κούρεμα του χρέους οδηγεί και σε κούρεμα της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεσμεύτηκε ότι θα γίνει μεταφορά της περιουσίας του Δημοσίου στα ασφαλιστικά ταμεία μέσω μιας εταιρείας ειδικού σκοπού SPV, που θα δημιουργηθεί, με μετόχους τα Ταμεία, προς αναπλήρωση των απωλειών. Το τι περιουσία θα μεταφερθεί σε αυτή την εταιρεία και το κατά πόσο θα αναπληρώνει την περιουσία των ταμείων αναζητείται.

4Η αποκατάσταση της περιουσίας των Ταμείων δεν συναρτάται άμεσα με την τύχη των συντάξεων και το συνταξιοδοτικό μέλλον των εργαζόμενων. Δυο μέρες μετά το κούρεμα του χρέους, ο κ. Σαχινίδης κατέγραφε ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ελληνικού χρέους την επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταμείων από τον προϋπολογισμό. Από επιχορηγήσεις 3 δισ. ευρώ ετησίως το 2001, «το 2011 το Ελληνικό Δημόσιο έχει φτάσει να επιχορηγεί τα ασφαλιστικά ταμεία με ένα ποσό που ξεφεύγει τα 12 με 13 δισ...», έλεγε στο Mega ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών. Δήλωση που προφανώς αντιτίθεται στις όποιες προθέσεις διασφάλισης της ασφαλιστικής πολιτικής, των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων, για την οποία μιλά η κυβέρνηση. Το ζήτημα της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων παραμένει ανοιχτό και, μαζί με αυτό, το ενδεχόμενο νέας μείωσης των συντάξεων, αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών και αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

5Η συμμετοχή όλων των κατόχων ομολόγων, μεταξύ αυτών και των απλών ιδιωτών, θεωρείται από τα πιο πιθανά ενδεχόμενα. «Βεβαίως και είναι ανοιχτό το θέμα» της συμμετοχής των απλών ιδιωτών, όπως π.χ. των απολυμένων της Ολυμπιακής ή των δικαστικών που πληρώθηκαν με ομόλογα, δήλωνε στο Mega ο κ. Σαχινίδης και προσέθετε: «Βεβαίως και μπορεί να χάσουν» διευκρινίζοντας πως αν συνιστά διάκριση, δεν μπορεί να εξαιρεθεί ο ιδιώτης.

6Το νέο δανειακό πρόγραμμα 130 δισ. ευρώ, που θα βαρύνει το δημόσιο χρέος και ως εκ τούτου θα το εξοφλήσει ο ελληνικός λαός στο σύνολό του πέραν των 73 εκατ. ευρώ του πρώτου δανείου της τρόικας, κατά περίπου 50% κατευθύνεται προς τις τράπεζες. Στα πιστωτικά ιδρύματα, ελληνικά και ξένα, θα δοθεί ρευστό 30 δισ. ευρώ ως κίνητρο για τη συμμετοχή τους στο κούρεμα. Στο ποσό αυτό θα προστεθούν άλλα 30 δισ. ευρώ για την επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες θα έχουν στη διάθεσή τους και άλλα 10 δισ. ευρώ από το πρώτο δανειακό πακέτο. Συνολικά, οι τράπεζες θα έχουν λαμβάνειν 70 δισ. ευρώ! Για την κάλυψη των δανειακών αναγκών και των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού απομένουν περίπου 60 με 70 δισ. ευρώ.

Η άντληση των χρημάτων αυτών θεωρείται δεδομένη, αν λάβουμε υπόψη ότι από τις εγγυήσεις των 128 δισ. ευρώ έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα 93 δισ. ευρώ. Είναι προφανές ότι η κρατικοποίηση των τραπεζών είναι το επόμενο βήμα. Μετά θα ακολουθήσει η πώλησή τους σε νέους ιδιοκτήτες, το αργότερο σε δυο χρόνια.

Το ποσόν που θα διατεθεί για επανακεφαλαιοποίηση τραπεζών μπορεί να είναι η πρώτη δόση του νέου δανείου, μαζί με τα χρήματα για πληρωμή των χρεών του Δημοσίου 6,5 δισ. ευρώ.

Η συμμετοχή των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών κυρίως του εξωτερικού είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ηδη, ο διευθύνων σύμβουλος του IIF, Τσαρλς Νταλάρα, μιλάει για συμμετοχή των 9 από τις 10 τράπεζες, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την επιτυχία του PSI. Από σήμερα πάντως ξεκινούν οι συζητήσεις με τους κατόχους ομολόγων.

7Το κούρεμα του 50% περιορίζεται στο 35% αν ληφθεί υπόψη και η εγγύηση 15% σε ρευστό που θα δοθεί σε όσους συμμετάσχουν στη διαδικασία ανταλλαγής των ομολόγων. Οπότε, αυτόματα περιορίζεται και το όφελος απομείωσης του ελληνικού χρέους.
Συνεχίζεται

Πρωτοχρονιά στην ανεργία για 30.000 υπαλλήλους

Mέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα ειδοποιηθούν οι υπάλληλοι του Δημοσίου που πρόκειται να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους και να τεθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Από 1/1/2012 περίπου στις 30.000 υπάλληλοι θα μπουν στην εφεδρεία. Αυτοί θα... προκύψουν από τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις 151 οργανισμών. Η διαδικασία των αποχωρήσεων θα πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι τον Φεβρουάριο της επόμενης χρονιάς, ούτως ώστε να μειωθούν σημαντικά οι δημόσιες δαπάνες του 2012 με στόχο τη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος.

Το ποιοι θα είναι αυτοί οι υπάλληλοι δεν θα καθοριστεί μόνο με ηλικιακά κριτήρια, αλλά και με άλλα αντικειμενικά κριτήρια όπως οι τίτλος σπουδών, η προϋπηρεσία και οικογενειακή κατάσταση. Όπως έχει γίνει γνωστό όσοι αποχωρήσουν μέσω εφεδρείας τα ονόματά τους θα ενταχθούν σε πίνακες κατάταξης από το ΑΣΕΠ και, εφ’ όσων θα υπάρχει ενδιαφέρον, θα καλύπτουν το 10% των ετήσιων προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και το 30% προσωπικού ορισμένου χρόνου. Το ζήτημα βέβαια είναι πόσες προκηρύξεις θα γίνουν το επόμενο διάστημα μιας και συζητείται ήδη το ενδεχόμενο σε κάθε 15 αποχωρήσεις να υπάρχει μία πρόσληψη, ήτοι αναλογία 1 προς 15.

Οι έφεδροι θα λαμβάνουν το 60% του βασικού μισθού του για δώδεκα μήνες, ενώ θα καταβάλλονται για αυτό το διάστημα κανονικά οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου για την κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι απασχολούνται σε ΟΤΑ, ν.π.ι.δ. που ανήκουν στο κράτος και ν.π.δ.δ. και οι οποίοι συμπληρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε δύο χρόνια αποχωρούν και αυτοί. Από την εφεδρεία όπως όλα δείχνουν θα εξαιρεθούν τελικά οι υπάλληλοι καθαριότητας στους δήμους.

Σε δύο χρόνια από σήμερα ο δημόσιος τομέας υπολογίζεται ότι θα έχει 150000 λιγότερους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, είτε λόγω εφεδρείας, είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω παραίτησης. Η επιλογή να μειωθεί το κράτος κατά 30% τα επόμενα χρόνια παραμένει σταθερή. Έτσι μόνο σε απολύτως αναγκαίες περιπτώσει θα γίνονται νέες προσλήψεις, ενώ οι οργανικές θέσεις που ήταν κενές μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα καταργηθούν. Οι κενές οργανικές θέσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στο 30% της μείωσης, αφού η κατάργησή τους δεν ισοδυναμεί με κανενός είδους δημοσιονομικό όφελος.

protothema.gr
Συνεχίζεται

Χείρα βοηθείας από Ρωσία - Κίνα


Κίνα και Ρωσία απλώνουν… χείρα βοηθείας στην Ευρώπη. Ο οικονομικός σύμβουλος του Κρεμλίνου Αρκάντι Ντβόρκοβιτς δήλωσε πως η Ρωσία είναι έτοιμη για διμερείς συνομιλίες με χώρες - μέλη της ευρωζώνης για να προσφέρει οικονομική βοήθεια μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σύμφωνα με τον ίδιο... η Ρωσία θα επενδύσει περί τα 10 δισ. ευρώ στην οικονομία της ευρωζώνης μέσω «εργαλείων» του ΔΝΤ.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) δήλωσε από το Τόκιο, ότι η Ιαπωνία θα συνεχίσει να αγοράζει ομόλογα του Ταμείου.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον υφυπουργό Οικονομικών της Ιαπωνίας αρμόδιο για τις Διεθνείς Υποθέσεις Τακεχίκο Νακάο, ο Κλάους Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι η ιαπωνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να αγοράζει ομόλογα του EFSF, συνεχίζοντας την πρακτική που ακολουθεί τους τελευταίους δέκα μήνες.

apospasma.gr
Συνεχίζεται

Προβλήματα στα δρομολόγια του προαστιακού

Θα συνεχιστούν και αυτή την εβδομάδα τα προβλήματα στα δρομολόγια του Προαστιακού, που έχουν προκύψει εδώ και περίπου 10 ημέρες, εξαιτίας τεχνικών ζητημάτων στην ηλεκτροκίνηση...
των συρμών.

Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ από σήμερα Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου, και μέχρι νεωτέρας, αναστέλλονται τα τοπικά δρομολόγια ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.

Οι υπόλοιπες αμαξοστοιχίες θα κυκλοφορούν κανονικά.

fimotro.blogspot
Συνεχίζεται

Τι αποφάσισαν για εκλογές Βενιζέλος - Παπανδρέου

Εκλογές όχι πριν το Μάιο, αποφάσισαν χθες Παπανδρέου, Βενιζέλος και Ρέππας σε σύσκεψη που είχαν προκειμένου να αξιολογήσουν το πολιτικό τοπίο, αλλά και... τα σημεία που θα πρέπει να τονιστούν στην σημερινή εμφάνιση του πρωθυπουργού στη Βουλή, ενώπιον της κοινοβουλευτικής του ομάδας.

Ο Παπανδρέου αντιλαμβάνεται τις αδυναμίες της παρούσας κυβέρνησης, αλλά ο ίδιος δηλώνει ότι θέλει να αποφύγει τις εκλογές, τουλάχιστον μέχρι να βρεθούν οι πολιτικές, κομματικές και ίσως και οικονομικές ισορροπίες, πράγμα δύσκολο.

Τις οικονομικές ισορροπίες μάλλον πρέπει να τις εφεύρει… Το θέμα όμως των εκλογών που άμεσα σήμερα θα του θέσουν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδα του ΠΑΣΟΚ, θα χρειαστεί και άμεσα απάντηση. Οι υπολογισμοί Παπανδρέου-Βενιζέλου-Ρέππα, τις προσδιόρισαν σύμφωνα με πληροφορίες, όχι νωρίτερα από το Μάιο του 2012!

Στ. Νοβ.

apospasma.gr
Συνεχίζεται

Απέχουν οι Δικηγόροι Πέμπτη και Παρασκευή

Από τα καθήκοντά τους θα απέχουν την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου οι δικηγόροι οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη «διαρκή και άνευ προηγουμένου προσβολή του πυρήνα συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων...
των πολιτών με τα προωθούμενα κυβερνητικά μέτρα».


«Ο θεσμικός ρόλος των δικηγόρων και η ιστορία των δικηγορικών συλλόγων της χώρας αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των θεμελιωδών ελευθεριών επιτάσσει την ανάληψη δράσεων προς όφελος των δοκιμαζόμενων συμπολιτών μας, που βλέπουν κατακτήσεις ετών να καταπατώνται μέσω πολυνομοσχεδίων αμφιβόλου συνταγματικότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους.

fimotro.blogspot
Συνεχίζεται

Γαλλία: «Πυρά» των Σοσιαλιστών εναντίον Σαρκοζί για τη κρίση χρέους

Επίθεση εναντίον του Νικολά Σαρκοζί εξαπέλυσαν οι γάλλοι Σοσιαλιστές επειδή ο γάλλος πρόεδρος ζήτησε κινεζική βοήθεια για την επίλυση της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη. Το ηγετικό στέλεχος του κόμματος Μαρτίν Ομπρί δήλωσε ότι η Ευρώπη έδειξε αδυναμία στρεφόμενη προς...
το Πεκίνο, μετά τις κατηγορίες του προεδρικού υποψηφίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος Φρανσουά Ολάντ ότι η Γαλλία εξαρτάται διπλά από τη Γερμανία και την Κίνα.

«Είναι σοκαριστικό», τονίζει η Ομπρί σε δηλώσεις της που δημοσιεύονται σήμερα.

«Στρεφόμενοι στους Κινέζους, οι Ευρωπαίοι δείχνουν αδυναμία. Η απάντηση θα έπρεπε να είναι ευρωπαϊκή», τόνισε.

«Καταλήξαμε να έχουμε διπλή εξάρτηση. Από τη Γερμανία, η οποία θέτει τους κανόνες του παιχνιδιού (στην Ευρώπη) και από την Κίνα, η οποία αναδεικνύεται σε οικονομική και χρηματοπιστωτική αυτοκρατορία που έρχεται να σώσει την Ευρωπαϊκή
Ενωση και την ευρωζώνη», τόνισε ο Ολάντ σε προχθεσινή τηλεοπτική συνέντευξή του.

fimotro.blogspot
Συνεχίζεται

Γερμανία: Εξηγήσεις σε Σόιμπλε για το λογιστικό λάθος

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Hypo Real Estate (HRE) θα πρέπει να εξηγήσει αυτοπροσώπως στον υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, πώς... προέκυψε το επίμαχο λογιστικό λάθος των 55,5 δισεκατομμυρίων ευρώ υποστηρίζει σε δημοσίευμά της η
εφημερίδα Handelsblatt.
Ο γερμανικός Τύπος αποκάλυψε την Παρασκευή ότι μια λανθασμένη διπλή εγγραφή χρέους της FMS, της τράπεζας επισφαλειών που δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση και την κρατικοποίηση της HRE, το 2009, επιβάρυνε το χρέος της Γερμανίας κατά 55,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την Handelsblatt ο Σόιμπλε ήταν ενήμερος για την υπόθεση αυτή από τις αρχές Οκτωβρίου.
Η πρόεδρος της HRE Μανουέλα Μπέτερ και ο διευθυντής της "κακής τράπεζας" Κρίστιαν Μπλουμ θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες με τον Σόιμπλε για να διευκρινίσουν πώς έγινε το λάθος.

fimotro.blogspot
Συνεχίζεται

Συμπλοκή Τούρκων και Κούρδων στο Παρίσι

Επέμβαση με δακρυγόνα έκανε η αστυνομία στο Παρίσι για να διαλύσει σύγκρουση Τούρκων και Κούρδων οι οποίοι συνεπλάκησαν στην πλατεία της Βαστίλης. 150 περίπου Τούρκοι είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί της Κυριακής 30 Οκτωβρίου στην place de la Bastille και...
τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο της χώρας τους θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για την «κουρδική τρομοκρατία».


Ομάδες Κούρδων μεταναστών στο Παρίσι τους επιτέθηκαν με αποτέλεσμα η αστυνομία να επέμβει και να κάνει χρήση χημικών. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο τουλάχιστον δέκα άτομα φέρουν τραύματα από λοστούς και ρόπαλα, ενώ η περιοχή έμοιαζε με πεδίο μάχης με χιλιάδες πέτρες και κομμάτια μάρμαρου να βρίσκονται στα οδοστρώματα.

fimotro.blogspot
Συνεχίζεται

Μπλόκο σε καταθέσεις Ελβετίας


Ρεπορτάζ : Έλενα Λάσκαρη
(από ΤΑ ΝΕΑ)

Φόρο από 25% έως και 35% επί των κεφαλαίων που διατηρούν σε ελβετικές τράπεζες σχεδιάζει να επιβάλει σε έλληνες καταθέτες το υπουργείο Οικονομικών, με αντάλλαγμα τη διατήρηση της ανωνυμίας τους. Σε αντίθετη περίπτωση, και αφού ολοκληρωθεί...
η υπό κατάρτιση συμφωνία με την Ελβετία, οι συγκεκριμένοι καταθέτες θα κληθούν να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων τους αντιμετωπίζοντας ενδεχομένως ακόμα και τις διατάξεις του νόμου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, με φόρο έως και 40% και ποινικές διώξεις.
«Η Ελλάδα θα εισπράξει σημαντικούς διαφεύγοντες φόρους πολλών ετών ή θα πληροφορηθεί στοιχεία που θα της επιτρέψουν να εντοπίσει κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι διατηρούνται ενεργές τυχόν ποινικές ευθύνες, για παράδειγμα λόγω ξεπλύματος μαύρου χρήματος», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος.
Το υπουργείο Οικονομικών φιλοδοξεί έως το τέλος του έτους να έχει υπογραφεί προσύμφωνο με την Ελβετία, το οποίο θα βασίζεται στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί μεταξύ Ελβετίας - Βρετανίας και Ελβετίας - Γερμανίας. Η πρώτη συνάντηση προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε ήδη την περασμένη εβδομάδα, ανάμεσα στον γενικό γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών Ηλία Πλασκοβίτη και τον ελβετό ομόλογό του M. Aμπούλ και, όπως ανακοινώθηκε από το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών, η βασική επιλογή όσων διατηρούν καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες θα είναι, είτε να αποκαλύψουν τα στοιχεία τους στις ελληνικές Αρχές, είτε να καταβάλουν έναν φόρο που θα επιβληθεί επί του συνόλου του κατατεθειμένου (ή επενδεδυμένου) κεφαλαίου, που θα αντιστοιχεί στο ύψος του φόρου που θα είχε καταβληθεί αν το ποσό της κατάθεσης είχε δηλωθεί ως εισόδημα στην ελληνική φορολογική Αρχή.
Η αποκάλυψη των στοιχείων στις ελληνικές Αρχές δεν είναι απαραίτητο να συνεπάγεται φόρους ή γενικότερα ποινές. Εφόσον τα κεφάλαια έχουν αποκτηθεί νόμιμα, έχουν δηλωθεί και αποδίδονται φόροι επί των τόκων, οι καταθέτες δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν, όμως, για οποιονδήποτε λόγο οι καταθέτες δεν θέλουν να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους, η διατήρηση της ανωνυμίας τους θα τους «στοιχίσει», σύμφωνα με πληροφορίες, φόρο από 25% έως και 35% επί των κεφαλαίων τους. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει όρους και για τις μελλοντικές καταθέσεις, καθώς και το πλαίσιο παροχής πληροφοριών και στοιχείων από τις ελβετικές αρχές, κατόπιν αιτήματος των ελληνικών Αρχών, εφόσον τίθεται ζήτημα παράνομων κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται από το υπουργείο Οικονομικών, «η διαδικασία αυτή δεν καλύπτει ποινικά αδικήματα και δεν αναιρεί συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας».
Το ύψος των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία ανέρχεται, σύμφωνα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις στελεχών του υπουργείου Οικονομικών, σε 60 δισ. ευρώ. Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες η ηλεκτρονική έκδοση των «Financial Times Deutschland» ανέβαζε τις ελληνικές καταθέσεις σε 200 δισ. ευρώ, ενώ άλλες εκτιμήσεις έχουν κάνει λόγο για ακόμη μεγαλύτερα ποσά.
Συνεχίζεται

Δημοψήφισμα για έγκριση του νέου δανείου σκέφτεται ο Παπανδρέου

Με τις δηλώσεις των βουλευτών του να κινούνται στο όριο (ή και μετά από αυτό) της… δυσαρμονίας με την κυβέρνηση, τους αγανακτισμένους να ακυρώνουν μέχρι και τη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, τις τράπεζες να προσπαθούν να μειώσουν τις απώλειες, τους δανειστές και εταίρους να κρατούν αμείωτες τις πιέσεις για αλλαγές και τις διαπραγματεύσεις για τη νέα δανειακή σύμβαση στον αέρα ο Γιώργος Παπανδρέου ψάχνει... τη βαλβίδα εκτόνωσης. Μετά την απορριπτική στάση της ΝΔ, η οποία εξισώνει την επιχείρηση «180 ψήφοι» με προκήρυξη πρόωρων εκλογών ο πρωθυπουργός φλερτάρει, πλέον, έντονα με την ιδέα του δημοψηφίσματος.

Τόσο στη σημερινή ΚΟ, όσο και στην αυριανή ενημέρωση της Βουλής, ο Γιώργος Παπανδρέου θα επισημάνει την ανάγκη να στηριχθεί η κυβέρνηση ώστε να ολοκληρώσει με επιτυχία της προετοιμασία της χώρας και τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές για τη νέα δανειακή σύμβαση. Θα μιλήσει για την ανάγκη συγκρότησης εθνικού μετώπου υπέρ της παραμονής της χώρας στη ζώνη του ευρώ. Θα ζητήσει στάση ευθύνης και ψυχραιμία. Ειδικά από τους βουλευτές του που εμφανίζουν σημάδια πανικού. Οι δηλώσεις που έκαναν το Σαββατοκύριακο ενόχλησαν σφόδρα τους επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου. «Να μας πουν ποιον θέλουμε να βάλουμε στην κυβέρνηση ή στη θέση του Γιώργου για να ικανοποιηθούν» ήταν το αιχμηρό σχόλιο συνεργάτη του Γιώργου Παπανδρέου. Ο οποίος επιμένει ότι ο πρωθυπουργός δε σκέφτεται ούτε συγκυβέρνηση, ούτε ανασχηματισμό, ούτε εκλογές.

Αντίθετα, ο Γιώργος Παπανδρέου θα προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο για την κυβέρνησή του ανακοινώνοντας πως σκοπεύει να θέσει τη νέα δανειακή σύμβαση υπόψιν της λαϊκής ετυμηγορίας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Μέχρι τότε η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 12’ και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Σε επίπεδο πολιτικών προτεραιοτήτων οι συνεργάτες του πρωθυπουργού λένε ότι θα συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις με διάλογο, «χωρίς να κουνάμε το δάχτυλο στην κοινωνία» επισημαίνουν, και οι συγκρούσεις με τις συντεχνίες του πλούτου. «Ποιοι είναι αυτοί» ρώτησε το protothema.gr κορυφαίο συνεργάτη του Γιώργου Παπανδρέου. «Οι φοροφυγάδες, όσοι έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό και όσοι αρνούνται να επενδύσουν κρατώντας τα κέρδη στις τσέπες τους» ήταν η απάντησή του. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ετοιμάζει συμβολικές κινήσεις με μεγάλα ΜΜΕ και κορυφαία ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου να έχουν μπει στο στόχαστρο των αρμόδιων διωκτικών αρχών.

protothema.gr
Συνεχίζεται

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Η χρεοκοπημένη Ελλάδα και η συμφωνία που δεν θα διαρκέσει

Μικρής διάρκειας θα είναι η ανάσα που έδωσε στις αγορές το "κούρεμα" του ελληνικού χρέους, σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Τζορτζ Σόρος.

Ο κ. Σόρος υποστηρίζει ότι η συμφωνία των Βρυξελλών θα ...διαρκέσει από "μια μέρα μέχρι τρεις μήνες" και ότι στην πραγματικότητα το "κούρεμα" 50%, θα μειώσει το χρέος της Ελλάδας μόνο κατά 20%.

Επίσης, υποστήριξε ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας δεν θα αντιμετωπιστεί άμεσα, κάτι που θα προκαλέσει μεγάλες κοινωνικές αναταραχές και εντάσεις στην Ελλάδα.

Οι δηλώσεις Σόρος, έρχονται λίγες μέρες μετά τη μαραθώνια Σύνοδο Κορυφής και ενώ οι πανηγυρισμοί των πρώτων ωρών, δίνουν τη θέση τους στον σκεπτικισμό των επενδυτών.

"Αν σκεφτούμε τη δυναμική της κρίσης, για άλλη μια φορά η Ευρώπη άργησε και έκανε λίγα" τόνισε ο Σόρος κατά τη διάρκεια δείπνου που διοργάνωσε η Pi Capital την Πέμπτη.

"H συμφωνία προκάλεσε ανακούφιση, μόνο και μόνο επειδή οι αγορές ήταν ανήσυχες για το έλλειμμα ηγεσίας στην Ευρωζώνη. Το γεγονός ότι υπήρξε μια συμφωνία, ήταν σημαντικό, αλλά η ανακούφιση θα διαρκέσει από μια μέρα μέχρι τρεις μήνες" είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

"Δυστυχώς, η κρίση δεν τελείωσε καθώς οι πραγματικές αιτίες της δεν αντιμετωπίστηκαν. Είναι ξεκάθαρο, ότι το χρέος της Ελλάδας είναι πολύ μεγάλο και εξακολουθεί να αυξάνεται και η χώρα έχει ουσιαστικά χρεοκοπήσει".

Ο Τζορτζ Σόρος, υποστήριξε ότι πολλές τράπεζες ίσως αρνηθούν να πάρουν μέρος εθελοντικά στο κούρεμ, περιμένοντας να δουν τις διακυμάνσεις των ασφαλίστρων κινδύνου (CDS) που έχουν στην κατοχή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το "κούρεμα" δεν προκάλεσε πιστωτικό γεγονός, λόγω της εθελοντικής συμμετοχής των τραπεζών. Αν είχαμε πιστωτικό γεγονός, αυτό θα ενερκοποιούσε τα CDS και η Ευρώπη θα έμπαινε στη δίνη μιας νέας μεγάλης κρίσης.

Ο κ. Σόρος εκφράζοντας την απαισιοδοξία του για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, τόνισε ότι το γεγονός ότι οι τράπεζες ίσως προτιμήσουν κάποια στιγμή το "πιστωτικό γεγονός" λόγω των κερδών από τα CDS, είναι ένα άλυτο πρόβλημα που θα έρθει στην επιφάνεια τις επόμενες εβδομάδες.

"Η αποτυχία των ηγετών της Ευρώπης" σύμφωνα με τον κ. Σόρος, είναι ότι "δεν ξέρουν πώς να χειρίζονται τις αγορές. Πρέπει οι πολιτικοί να οδηγούν τις αγορές. Αυτό δεν καταλαβαίνουν οι ηγέτες των κρατών" κατέληξε ο κ. Σόρος.

news247.gr
Συνεχίζεται